De geobasisregistraties

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen. Dit soort gegevens zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid en van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij voorbereiding van nieuw beleid. Er zijn in totaal 10 basisregistraties. Een aantal van deze basisregistraties betreft data met een locatiegebonden karakter. Dit zijn de geobasisregistraties.

Op deze website vindt u informatie over beleidsmatige aspecten van de geobasisregistraties, de doorontwikkeling van de geobasisregistraties en over zaken rond kwaliteit, toezicht en handhaving. Voor operationele informatie verwijzen we naar websites die betrekking op beheer en exploitatie van deze registraties.

Het stelsel van basisregistraties

De 10 basisregistraties vormen samen het ‘stelsel van basisregistraties’: 10 afzonderlijke basisregistraties die onderling met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld omdat gegevens uit de ene basisregistratie worden overgenomen in een andere basisregistratie.

De basisregistraties in het stelsel moeten aan 12 eisen voldoen. Hierdoor kunnen overheidsinstanties er zeker van zijn dat deze zogeheten “authentieke gegevens” een dermate hoge kwaliteit hebben dat zij deze zonder verder onderzoek in haar werk kan gebruiken.

Meer informatie over het stelsel van basisregistraties vindt u op de website van digitale overheid.

Basisregistraties in het geo-informatiedomein

Een aantal basisregistraties bevatten geodata. Dit zijn de geobasisregistraties. Hiertoe behoren:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor deze geobasisregistraties.  

De basisregistratie Waarde Ontroerende Zaken (WOZ) bevat ook geografische gegevens. Deze basisregistratie valt echter onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. In de doorontwikkeling van de geobasisregistraties wordt nauw samengewerkt met de WOZ.

Open Data

Een groot deel van de geobasisregistraties is beschikbaar als open data. Dat betekent dat zowel overheden als bedrijven en burgers (gratis) gebruik kunnen maken van deze geodata. Een groot deel van de informatie uit de geobasisregistraties wordt geografisch ontsloten via het portaal Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Doorontwikkeling geobasisregistraties

De geobasisregistraties worden in samenhang doorontwikkeld zodat ze in combinatie met elkaar nog beter gebruikt kunnen worden. Meer weten over hoe we dat doen? Bekijk de pagina Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo).