Wat is het stelsel van basisregistraties? En wat zijn de basisregistraties in het geo-informatie domein?

Wat is het stelsel van basisregistraties?

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken. Een van de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen. Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

Basisregistraties in het geo-informatiedomein

Dit betreft de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie topografie (BRT), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), de basisregistratie kadaster (BRK) en de basisregistratie ondergrond (BRO). De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties is beleidsverantwoordelijk voor deze basisregistraties. Op deze site wordt u met name geïnformeerd over beleidsmatige aspecten van de basisregistraties, alsmede over zaken rond toezicht en handhaving. Voor operationele informatie wordt u via deze site verwezen naar andere websites die betrekking op beheer en exploitatie van deze registraties.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG biedt u een overzicht van vrijwel alle gebouwen in Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) is de uniforme, gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland geworden die alle overheidsinstanties vanaf 1 juli 2017 verplicht moeten gebruiken. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn in de BGT eenduidig vastgelegd.
De BGT wordt gemaakt en beheerd door de zogenaamde bronhouders. Dit zijn gemeenten, provincies, waterschappen, het Ministerie van Economische Zaken (Landbouw), het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Voorheen maakte deze organisaties nog vaak gebruik van verschillende basiskaarten. Met de komst van de BGT is er één uniforme digitale basiskaart. Hierdoor wordt informatie beter uitwisselbaar, efficiënter ingewonnen en beter (en gratis) toegankelijk. 

Basisregistratie Topografie (BRT)

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op meerdere schaalniveaus vanaf 1:10.000. De BRT wordt bijgehouden door het Kadaster.

Basisregistrastie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. De BRK wordt bijgehouden door het Kadaster.

Basisregistratie Ondergrond (BRO, in opbouw)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten.

Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Een groot deel van de informatie uit de geo-basisregistraties wordt geografisch ontsloten via het portaal Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). PDOK is in beheer bij het Kadaster en wordt mogelijk gemaakt door de PDOK-partners: Ministeries van IenM en EZ, Rijkswaterstaat en het Kadaster. Voor meer informatie zie de website van PDOK.

Doorontwikkeling in Samenhang

Doorontwikkelingen van de geo-basisregistraties en de nationale geo-informatie infrastructuur vinden plaats in het kader van het programma Doorontwikkeling in Samenhang: DiS GEO.

Zie ook