Waarde Onroerende Zaken

De Waarde Onroerende Zaken (WOZ) behoort (deels) tot de geo-basisregistraties omdat de WOZ ook geografische gegevens bevat. De Waarderingskamer houdt toezicht op de WOZ en het Kadaster stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, aan instellingen, bedrijven en particulieren.

Betrouwbare belastingheffing

Alle woningen en andere onroerende zaken in Nederland hebben financiële waarde. Deze waarde staat niet vast, maar schommelt mee met de huizenprijzen. Om correct belasting te kunnen heffen heeft de overheid jaarlijks een vastgestelde waarde nodig: de WOZ-waarde. Alle organisaties gebruiken dezelfde WOZ-waarde:

  • Gemeenten: voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing.
  • De Belastingdienst: voor de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.
  • Waterschappen: voor de watersysteemheffing.

Relatie met andere basisregistraties

De WOZ heeft verbindingen met andere basisregistraties, omdat er sprake is van doorlevering van gegevens. Aan de ene kant de aanduiding van een onroerende zaak en aan de andere kant de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG-verblijfsobjecten, -standplaatsen, -ligplaatsen en/of -panden. Verder wordt vastgelegd voor welke belanghebbende de WOZ-waarde van betekenis is, want wie is de ontvanger van de WOZ-beschikking. De NAW-gegevens van deze belanghebbende zijn voornamelijk vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP) of in het Handelsregister. Er is dus sprake van hechte relaties tussen de WOZ en overige basisregistraties.

Bronhouders en beheerder

Gemeenten voeren de taxaties uit en bepalen zo de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft vervolgens invloed op de hoogte van belastingen. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie WOZ. Zij stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ).

Het Kadaster beheert de gegevens over de waarde van woningen in de LV-WOZ voor geautoriseerde afnemers. In de LV-WOZ zijn onder andere de WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding, adresgegevens en de belanghebbende gegevens van de WOZ-objecten in Nederland opgenomen. De Basisregistratie WOZ en LV-WOZ zijn niet openbaar.

Particulieren kunnen op het WOZ-waardeloket de nieuwe WOZ-waarden inzien, die bronhouders in de eerste 8 weken van het nieuwe jaar vaststellen.

Waarderingskamer houdt toezicht

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet Woz volgens de regels uitvoeren. De taken van de Waarderingskamer zijn in deze wet beschreven. De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. De Waarderingskamer bewaakt de kwaliteit van de WOZ‐uitvoering en verbetert deze waar nodig, zodat iedereen daar vertrouwen in kan hebben. Dit gebeurt door onafhankelijk toezicht en door kennis en expertise te delen met betrokken partijen.