Basisregistratie Ondergrond

Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO2. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel ver­betert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden.

Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens. De BRO bouwt verder op de bestaande registraties Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van de Geologische Dienst Nederland - TNO (GDN TNO) en het Bodemkundig InformatieSysteem (BIS) van Alterra | Wageningen UR. De basisregistratie ondergrond wordt gefaseerd ingevoerd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de BRO.