Basisregistratie Kadaster

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit 2 onderdelen: de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. Het Kadaster beheert de BRK en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak en aan instellingen. Bedrijven en particulieren kunnen tegen betaling een uittrekstel opvragen.

De kadastrale registratie bevat informatie over kadastrale objecten (percelen en appartementsrechten), eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast bevat de BRK kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

De kadastrale registratie

De BRK registreert alle onroerende zaken (de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden) en zakelijke rechten. Aan elk stuk grond in Nederland, elk perceel, wordt een uniek perceelnummer toegekend. Ook leidingen en kabelnetwerken worden in de BRK geregistreerd. Ze zijn immers onroerende zaken die zich zowel in- als boven de grond bevinden.  Het gaat hier om geregistreerde netwerken van telecom, gas, elektriciteit, olie, water, stadsverwarming, chemie en riolering. De precieze ligging van kabels en leidingen zit niet in de BRK, maar is geregistreerd in KLIC.

De kadastrale kaart

Deze kaart geeft inzicht in de grenzen van Nederland, de provincies en de gemeenten en toont de globale ligging van een kadastraal perceel in de omgeving. Op de kaart worden de kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers en de belangrijkste bebouwing getoond, alsook 
huisnummers, straatnamen en namen van waterlopen.

De BRK raadplegen

Gemeenten, belastingsamenwerkingen en waterschappen kunnen actuele informatie uit de BRK over objecten opvragen. Bijvoorbeeld over kadastraal onroerende zaken, zakelijk gerechtigden en over hypotheken. Particulieren en bedrijven kunnen tegen betaling een uittreksel uit de BRK opvragen. Inzicht in de eigen kadastrale gegevens is gratis.

Koppeling BRK met andere basisregistraties

Het Kadaster relateert de BRK aan de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), het Handelsregister en aan de BRP (basisregistratie personen). Door deze koppelingen is het mogelijk om voor alle woningen en bedrijfspanden inzichtelijk te maken wie de rechthebbende is, bijvoorbeeld de eigenaar.