Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van BZK is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid.

De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Ook zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen in de wet omschreven. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG; het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de wet en de realisatie van de landelijke voorziening. Alle organisaties met een publieke taak zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht tot afname van de gegevens uit de BAG en hebben een terugmeldplicht als zij op eventuele fouten in de gegevens stuiten.

Doorontwikkeling BAG

De BAG is sinds 2009 volledig in gebruik. De BAG blijft echter doorontwikkelen. Zo is er inmiddels een BAG 2.0.

De geobasisregistraties worden in samenhang doorontwikkeld. Meer weten over hoe we dat doen? Bekijk de pagina Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo).

Meer informatie

Voor alle operationele informatie over de BAG voor bronhouders en afnemers wordt verwezen naar de BAG-website van het Kadaster.

Voor alle informatie over de gewijzigde wet- en regelgeving voor de BAG wordt verwezen naar de overzichtspagina wet- en regelgeving.

Voor alle informatie over de implementatie van de gewijzigde wet- en regelgeving van de BAG zie de BAG2.0-pagina's bij het Kadaster.

Kaart van Den Haag uit Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Beeld: BAG
Uitsnede uit de BAG