Overzicht wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen

De formele documenten voor de basisregistratie adressen en gebouwen (bag) worden gevormd door de wetgeving, het besluit (algemene maatregel van bestuur) en ministeriële regelingen. Op deze pagina is een overzicht weergegeven van de vigerende wetgeving en de recente wijzingen in wet- en regelgeving. De officiële invoeringsdatum is 1 juli 2018 en is op 30 april als Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad 2018 nr. 122.

Op deze pagina vindt u  een compleet overzicht van de wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen.

Wetgeving basisregistratie adressen en gebouwen

Op het moment van inwerkingtreding 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wetgeving van de BAG doorgevoerd en is op wetten.overheid.nl de geconsolideerde (integrale, zelfstandig leesbare) versie van de Wet basisregistatie adressen en gebouwen gepubliceerd.

De onderstaande koppelingen zijn van belang.

Wetgeving en toelichtingen:

- de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (geconsolideerde versie per 1 juli 2018);

- de wijzigingen in de Wet bag: Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Staatsblad 2017 - nr. 60);

- de memorie van toelichting van de oorspronkelijke Wet bag (2007);

- de memorie van toelichting van de wijziging van de Wet bag (2008);

- de memorie van toelichting van de wijziging van de Wet bag (2018).

Besluit basisregistratie adressen en gebouwen | Algemene maatregel van bestuur

Op het moment van inwerkingtreding 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in het Besluit van de BAG doorgevoerd en is op wetten.overheid.nl de geconsolideerde (integrale, zelfstandig leesbare) versie van het Besluit basisregistatie adressen en gebouwen gepubliceerd.

De onderstaande koppelingen zijn van belang.

Regelgeving, algemene maatregel van bestuur:

- het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen (geconsolideerde versie per 1 juli 2018);

- de wijzigingen in het Besluit bag: Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Staatsblad 2017 - nr. 311).

Ministeriële Regelingen basisregistratie adressen en gebouwen

De Ministeriële Regelingen voor de basisregistraties adressen en gebouwen gelden vanaf het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving bag (1 juli 2018).

De onderstaande koppelingen zijn van belang:

Regelgeving, ministeriële regelingen:

- de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen (geconsolideerde versie per 1 juli 2018), inclusief bijlage I - Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen en bijlage II - Koppelvlakbeschrijving;

- de wijzigingen in de Regeling:  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 juni 2018, nr. 2018-0000380848 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie , inclusief bijlage I - Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen en bijlage II - Koppelvlakbeschrijving (Staatscourant 2018, nr. 36226);

- de Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen (2018), bijlage I bij bovenstaande regeling;

- de Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen (2018), bijlage II bij bovenstaande regeling;

- de Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen. De regeling is vastgesteld op 29 maart 2018 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 april 2018 (Staatscourant 2018, nr. 22683)

Kwaliteitskader 2019

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw kwaliteitsregime. Dit kwaliteitsregime is per 1 juli 2019 beschreven in het Kwaliteitskader 2019 als opvolger van het Kwaliteitskader 2018. Deze beleidsnotitie schetst een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Dit document treedt formeel inwerking bij de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG (datum 1 juli 2018).

De formele regeling periodieke controle wordt geoperationaliseerd in het kader van het ENSIA-programma: Eenduidige Normatiek Single Information Audit, zie: ENSIA

Voor de BAG zal via dit platform een vragenlijst (inclusief toelichting) en model bestuurlijke rapportage gepubliceerd worden. De formele cyclus is gestart op 1 juli 2018.

Overgangsbeleid van BAG 1.0 naar BAG 2.0

Aanvullend is in het Kwaliteitskader overgangsbeleid opgenomen. Het in bijlage 2 geformuleerde implementatiebeleid bepaalt in hoeverre bronhouders nieuwe wet- en regelgeving met terugwerkende kracht dienen toe te passen op de huidige registratie. Dit faciliteert een soepele overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en heeft een tijdelijk karakter. Interventiewaarden en implementatiebeleid zijn dynamisch van aard. Per jaar wordt, in overleg met het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO), bekeken in hoeverre waarden of eisen aanpassing vragen. Op deze manier kan adequaat worden ingespeeld op belangen en behoeften van bronhouders en afnemers.

In deze 2018-versie van het implementatiebeleid staat het beheersen van de impact voor de bronhouder centraal. Dat heeft te maken met het feit dat de in BAG 2.0 gekozen benadering van afbakening van invloed is op met name bijgebouwen. Een verschuiving in de afbakening van dergelijke objecten raakt daarnaast ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Aangezien ook deze basisregistratie een doorontwikkeling doormaakt, kan nog niet gekozen worden voor een toekomstbestendige oplossing. Om deze reden is er, in overleg met bronhouders en afnemers, voor gekozen om op dit moment terughoudend te zijn met toepassing van de nieuwe benadering op bestaande bouwwerken. Hiermee is bewust gekozen voor een hybride situatie, waarbij sommige objecten van eenzelfde type anders geregistreerd zijn onder BAG 1.0 dan onder BAG2.0.

Wijzigingen van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en spelregelkader

Tot slot presenteert het Kwaliteitskader een totaaloverzicht van alle aanscherpingen in BAG 2.0. De inhoudelijke aanscherpingen zijn opgenomen in bijlage 2 en de technische wijzigingen in het informatiemodel in bijlage 3. Deze overzichten kunnen door bronhouders gebruikt worden voor een eigen impactanalyse op de interne processen en technische inrichting. Daarnaast is er een integraal wijzigingenoverzicht als apart document opgesteld.

Hoe de bronhouders met de tijdelijke overgangssituatie tijdens de implementatieperiode dienen om te gaan is beschreven in het document met spelregels (versie 2019).

Planning BAG 2.0

De focus komt in 2019 te liggen op de voorbereidingen van de implementatie en de implementatie zelf. Dit betreft technische voorbereidingen, implementatie BAG 2.0 in de Landelijke Voorziening en bronhouders applicaties, conformiteitstoets en transformatie. Daarnaast volgt er informatie voor praktische ondersteuning, zoals praktijkuitwerking van bijvoorbeeld de objectafbakening en mutaties. Ook is er een stappenplan voor bronhouders opgesteld en volgt er nadere afstemming tussen BAG en BGT over de implementatie van de objectafbakening. Daarnaast volgen er specificaties voor herziene BAG producten (eerst BAG-Extract, en vervolgens webservices/APIs etc). VNG-Realisatie zal informatie beschikbaar stellen over effecten voor binnengemeentelijke koppelingen en modeldocumenten. Zodra nadere informatie beschikbaar is, publiceren we dat op bovengenoemde websites. Ook zullen we per doelgroep informatie verspreiden via overleggen en mailings.

Een globaal overzicht van de planning is te vinden op de BAG 2.0-pagina van het Kadaster. Hieronder is de integrale planning voor 2019 opgenomen.

De bronhouders zijn op 1 mei 2018 formeel per brief (aan colleges B&W) door het ministerie van BZK geinformeerd over de wijzingen in de wet- en regelgeving, het moment van inwerkingtreding en de voorbereidingen die getroffen dienen te worden.

Beeld: Ministerie BZK
Beeld: ©Ministerie BZK / Kadaster / Ministerie BZK / Kadaster
Planning BAG 2.0 (versie april 2019)