Overzicht wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen (BAG 2.0)

De formele documenten voor de basisregistratie adressen en gebouwen (bag) worden gevormd door de wetgeving, het besluit (algemene maatregel van bestuur) en ministeriële regelingen. Op deze pagina is een overzicht weergegeven van de vigerende wetgeving en de recente wijzingen in wet- en regelgeving. De officiële invoeringsdatum is 1 juli 2018 en is op 30 april als Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad 2018 nr. 122.

Op deze pagina vindt u  een compleet overzicht van de vigerende wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen.

Wetgeving basisregistratie adressen en gebouwen

Op het moment van inwerkingtreding 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wetgeving van de BAG doorgevoerd en is op wetten.overheid.nl de geconsolideerde (integrale, zelfstandig leesbare) versie van de Wet basisregistatie adressen en gebouwen gepubliceerd.

De onderstaande koppelingen zijn van belang.

Wetgeving en toelichtingen:

- de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (geconsolideerde versie per 1 juli 2018);

- de wijzigingen in de Wet bag: Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Staatsblad 2017 - nr. 60);

- de memorie van toelichting van de oorspronkelijke Wet bag (2007);

- de memorie van toelichting van de wijziging van de Wet bag (2008);

- de memorie van toelichting van de wijziging van de Wet bag (2018).

Besluit basisregistratie adressen en gebouwen | Algemene maatregel van bestuur

Op het moment van inwerkingtreding 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in het Besluit van de BAG doorgevoerd en is op wetten.overheid.nl de geconsolideerde (integrale, zelfstandig leesbare) versie van het Besluit basisregistatie adressen en gebouwen gepubliceerd.

De onderstaande koppelingen zijn van belang.

Regelgeving, algemene maatregel van bestuur:

- het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen (geconsolideerde versie per 1 juli 2018);

- de wijzigingen in het Besluit bag: Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Staatsblad 2017 - nr. 311).

Ministeriële Regelingen basisregistratie adressen en gebouwen

De Ministeriële Regelingen voor de basisregistraties adressen en gebouwen gelden vanaf het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving bag (1 juli 2018).

De onderstaande koppelingen zijn van belang:

Regelgeving, ministeriële regelingen:

- de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen (geconsolideerde versie per 1 juli 2018), inclusief bijlage I - Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen en bijlage II - Koppelvlakbeschrijving;

- de wijzigingen in de Regeling:  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 juni 2018, nr. 2018-0000380848 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie , inclusief bijlage I - Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen en bijlage II - Koppelvlakbeschrijving (Staatscourant 2018, nr. 36226);

- de Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen (2018), bijlage I bij bovenstaande regeling;

- de Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen (2018), bijlage II bij bovenstaande regeling;

- de Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen. De regeling is vastgesteld op 29 maart 2018 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 april 2018 (Staatscourant 2018, nr. 22683)

Kwaliteits- en toezichtskader

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw kwaliteits- en toezichtsregime. Per jaar wordt het kwaliteits- en toezichtskader voor de BAG bijgesteld. Het vigerende kader vindt u hier.

De formele regeling periodieke controle wordt geoperationaliseerd in het kader van het ENSIA-programma: Eenduidige Normatiek Single Information Audit, zie: ENSIA

Beeld: Ministerie BZK