BAG 2.0: Overzicht wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen

De formele documenten voor de basisregistratie adressen en gebouwen (bag) worden gevormd door de wetgeving, het besluit (algemene maatregel van bestuur) en ministeriële regelingen. Op deze pagina is een overzicht weergegeven van de vigerende wetgeving, de wijzingen in wet- en regelgeving en de wet- en regelgeving vanaf de datum inwerkingtreding. De officiële invoeringsdatum is 1 juli 2018 en is op 30 april als Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad 2018 nr. 122.

Op deze pagina vindt u  een overzicht van de complete wet- en regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen.

Wetgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen

De vigerende Wet bag geldt tot het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde Wet bag. Snel na het moment van inwerkingtreding (datum 1 juli 2018) vindt u op wetten.overheid.nl de geconsolideerde (integrale, zelfstandig leesbare) versie van de nieuwe Wet bag.

De onderstaande koppelingen zijn van belang.

Bestaande wetgeving en toelichtingen ('BAG 1.0'):

- de vigerende Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

- de memorie van toelichting van de oorspronkelijke Wet bag;

- de memorie van toelichting van de wijziging van de Wet bag;

Gewijzigde wetgeving (geldig vanaf het moment van inwerkingtreding, 'BAG 2.0'):

- de wijzigingen in de Wet bag: Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Staatsblad 2017 - nr. 60);

- de memorie van toelichting van de wijziging van de Wet bag;

Geconsolideerde versie Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Verschijnt snel na de datum inwerkingtreding (beoogde datum 1 juli 2018). Een link naar het Staatsblad zal hier gepubliceerd worden.

Op weg naar BAG 2.0

Beeld: Ministerie BZK

Besluit basisregistratie(s) adressen en gebouwen | Algemene maatregel van bestuur

Het vigerende Besluit bag geldt tot het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving bag. Snel na het moment van inwerkingtreding vindt u op de pagina officiële bekendmakingen de geconsolideerde versie van het nieuwe Besluit bag.

De onderstaande koppelingen zijn van belang.

Bestaande regelgeving, algemene maatregel van bestuur ('BAG 1.0'):

- het vigerende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen;

Gewijzigde regelgeving, algemene maatregel van bestuur ('BAG 2.0'):

- de wijzigingen in het Besluit bag: Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Staatsblad 2017 - nr. 311)

Geconsolideerde versie Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Verschijnt snel na de datum inwerkingtreding (beoogde datum 1 juli 2018). Een link zal hier gepubliceerd worden.

Ministeriële Regelingen basisregistratie(s) adressen en gebouwen

De Ministeriële Regelingen voor de basisregistraties adressen en gebouwen gelden tot het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving bag.

De onderstaande koppelingen zijn van belang:

Bestaande regelgeving, ministeriële regelingen ('BAG 1.0'):

- de vigerende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen;

- de vigerende Catalogus grondslagen basisregistraties adressen en gebouwen 2009 (bijlage I);

- de vigerende Koppelvlakbeschrijving basisregistratties adressen en gebouwen (nieuwe versie 2015) (bijlage II);

- de vigerende Regeling periodieke controles basisregistraties adressen en gebouwen

Gewijzigde regelgeving, ministeriële regelingen ('BAG 2.0'):

- de nieuwe Regeling basisregistratie adressen en gebouwen. Verschijnt na publicatie in de Staatscourant (verwachting eind juni 2018). Hier zal een link gepubliceerd worden;

- de nieuwe Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen (2018), bijlage I bij bovenstaande regeling. Is thans onderwerp van EU-notificatie en besluitvorming binnen BZK;

- de nieuwe Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen (2018), bijlage II bij bovenstaande regeling. Is thans onderwerp van EU-notificatie en besluitvorming binnen BZK;

- de nieuwe Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen. De regeling is vastgesteld op 29 maart 2018 en gepubliceerd in de Staatscourant op 20 april 2018 (Staatscourant 2018, nr. 22683)

Kwaliteitskader 2018

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw kwaliteitsregime. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018. Deze beleidsnotitie schetst een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Dit document treedt formeel inwerking bij de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG (datum 1 juli 2018).

De formele regeling periodieke controle wordt geoperationaliseerd in het kader van het ENSIA-programma: Eenduidige Normatiek Single Information Audit, zie: ENSIA

Voor de BAG zal via dit platform een vragenlijst (inclusief toelichting) en model bestuurlijke rapportage gepubliceerd worden. De formele cyclus voor 2018 zal op 1 juli van start gaan.

Overgangsbeleid van BAG 1.0 naar BAG 2.0

Aanvullend is in het Kwaliteitskader overgangsbeleid opgenomen. Het in bijlage 2 geformuleerde implementatiebeleid bepaalt in hoeverre bronhouders nieuwe wet- en regelgeving met terugwerkende kracht dienen toe te passen op de huidige registratie. Dit faciliteert een soepele overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en heeft een tijdelijk karakter. Interventiewaarden en implementatiebeleid zijn dynamisch van aard. Per jaar wordt, in overleg met het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO), bekeken in hoeverre waarden of eisen aanpassing vragen. Op deze manier kan adequaat worden ingespeeld op belangen en behoeften van bronhouders en afnemers.

In deze 2018-versie van het implementatiebeleid staat het beheersen van de impact voor de bronhouder centraal. Dat heeft te maken met het feit dat de in BAG 2.0 gekozen benadering van afbakening van invloed is op met name bijgebouwen. Een verschuiving in de afbakening van dergelijke objecten raakt daarnaast ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Aangezien ook deze basisregistratie een doorontwikkeling doormaakt, kan nog niet gekozen worden voor een toekomstbestendige oplossing. Om deze reden is er, in overleg met bronhouders en afnemers, voor gekozen om op dit moment terughoudend te zijn met toepassing van de nieuwe benadering op bestaande bouwwerken. Hiermee is bewust gekozen voor een hybride situatie, waarbij sommige objecten van eenzelfde type anders geregistreerd zijn onder BAG 1.0 dan onder BAG2.0.

Wijzigingen van BAG 1.0 naar BAG 2.0

Tot slot presenteert het Kwaliteitskader een totaaloverzicht van alle aanscherpingen in BAG 2.0. De inhoudelijke aanscherpingen zijn opgenomen in bijlage 2 en de technische wijzigingen in het informatiemodel in bijlage 3. Deze overzichten kunnen door bronhouders gebruikt worden voor een eigen impactanalyse op de interne processen en technische inrichting.

Planning BAG 2.0

In het onderstaande overzicht ziet u het globale planningsschema van 2017-2020. De focus komt nu te liggen op de voorbereidingen van de implementatie. Dit betreft technische voorbereidingen, implementatie BAG 2.0 in de Landelijke Voorziening en bronhouders applicaties, conformiteitstoets en transformatie. Daarnaast volgt er informatie voor praktische ondersteuning, zoals praktijkuitwerking van bijvoorbeeld de objectafbakening en mutaties. Ook volgt er een stappenplan voor bronhouders en nadere afstemming tussen BAG en BGT over de implementatie van de objectafbakening. Daarnaast volgen er specificaties voor herziene BAG producten (eerst BAG-Extract, en vervolgens webservices/APIs etc). VNG-Realisatie zal informatie beschikbaar stellen over effecten voor binnengemeentelijke koppelingen en modeldocumenten. Zodra nadere informatie beschikbaar is, publiceren we dat op bovengenoemde websites. Ook zullen we per doelgroep informatie verspreiden via overleggen en mailings.

Een globaal overzicht van de planning is te vinden op de BAG 2.0-pagina van het Kadaster.

De bronhouders zijn op 1 mei 2018 formeel per brief (aan colleges B&W) door het ministerie van BZK geinformeerd over de wijzingen in de wet- en regelgeving, het moment van inwerkingtreding en de voorbereidingen die getroffen dienen te worden.

Planning BAG 2.0 periode 2017 - 2020

Beeld: Ministerie BZK