Jaarplan Kwaliteit BGT 2022

Het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is erop gericht om ervoor te zorgen dat de gegevens van de BGT ‘fit-for-purpose’ zijn. Dat houdt in dat gegevens voor gebruikers bruikbaar, bereikbaar en bekend zijn. Voorliggend jaarplan richt zich op de bruikbaarheid van de BGT, oftewel de vastgestelde kwaliteitseisen uit de Gegevenscatalogus BGT 1.2. Allereerst bevat dit document een overzicht van de kwaliteitseisen die momenteel vertaald kunnen worden naar meetbare indicatoren. Het uitgangspunt is dat indicatoren stabiel van aard zijn, maar voor de BGT geldt dat een aantal opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Bijvoorbeeld omdat een norm ontbreekt of de manier van meten niet helemaal aansluit bij de betreffende norm. De overige indicatoren kunnen door bronhouders gebruikt worden voor de interne kwaliteitszorg. Als per indicator wordt voldaan aan de gestelde interventiewaarde, dan is de bronhouder volgens de verticale toezichthouder (BZK) ‘in control’ ten aanzien van het gegevensbeheer.

Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen. Voor 2022 is dat het werken aan kwaliteitsonderwerpen waarvan de landelijk afgesproken kwaliteit achterblijft, terwijl gebruikers wel waarde hechten aan de betreffende gegevens. Deze onderwerpen worden ‘kwaliteitsprioriteiten’ genoemd en zijn samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. BGT bronhouders worden geacht hieraan met voorrang te werken.

Bovenstaande houdt nadrukkelijk niet in dat andere kwaliteitseisen structureel achter mogen blijven. Bronhouders dienen ‘in control’ te zijn ten aanzien van alle kwaliteitsnormen. Zij zullen daarover verantwoording moeten afleggen. Dat gebeurt via de in dit document beschreven ENSIA systematiek.

Tot slot maken inspanningen in het kader van het aanscherpen van in de registratie opgenomen gegevens als gevolg van IMGeo 2.2 ook onderdeel uit van dit jaarplan.

Kaderstellend is het systeem van kwaliteitsborging.