Decoratieve afbeelding

Rapportage Vooronderzoek Bestuurlijke Gebieden (Kadaster in opdracht van BZK)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in december 2021 aangegeven een vooronderzoek te willen uitvoeren naar de haalbaarheid van een voorziening samenhangende bestuurlijke gebieden. Hiermee zouden objecten in samenhang gebracht en ontsloten moeten worden. Het vooronderzoek kent zowel inhoudelijke, technische als procesmatige componenten en is tussen januari en juni 2022 door het Kadaster uitgevoerd.

Samenhangende objectenregistratie en Bestuurlijke Gebieden API

Binnen de kaders van de samenhangende objectenregistratie zijn de Bestuurlijke gebieden nader uitgewerkt als onderdeel van de zogeheten Registratieve Ruimten. Er wordt daarbij aangesloten op NEN 3610. In het document ‘Eisen aan model samenhangende objectenregistratie’ zijn de objecten met hun kenmerken opgenomen die deel uitmaken van de eerste ontwikkeltranche van Bestuurlijke gebieden. Over volgende tranches zijn nog geen afspraken gemaakt, maar in de toekomst kan ervoor gekozen worden om nog meer bestuurlijke gebieden toe te voegen.

Een deel van de eerste objecten is thans ondergebracht in één van de bestaande basisregistraties. Daarnaast zijn er objecten die op een andere wijze of niet centraal ontsloten worden. Omdat samenhang ontbreekt heeft het Kadaster in 2020 een API Bestuurlijke grenzen (gebieden) gerealiseerd die het mogelijk maakt om data van verschillende bestuurlijke gebieden in samenhang op te vragen. De webservice is ontwikkeld voor gebruik in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), maar voorziet ook daarbuiten in een behoefte. Het onderzoek gaat in op de kwaliteit en borging van de achterliggende processen.

In dit onderzoek wordt het thema Bestuurlijke Gebieden breed bij de kop gevat. De vraag staat centraal hoe afnemers een samenhangende voorziening kan worden geboden die voorziet in de behoefte en waarmee bronhouders het afleidings- en bijhoudingsproces kunnen bijhouden. Om hier te komen kunnen bestaande voorzieningen worden uitgebouwd en gestroomlijnd, maar kunnen ook nieuwe voorzieningen worden ontwikkeld. Een (basis)registratie en een ontsluitingsfunctionaliteit van deze registratie (bijv. API en/of dataset) – op termijn ondergebracht in de objectenregistratie – is hierbij een mogelijke oplossing.

Er is geen ‘big bang’ voorzien. Conform hedendaagse inrichtingsprincipes wordt een agile-benadering voorgestaan waarbij de voorziening geleidelijk wordt uitgebouwd. Gebruikers hebben op die manier op korte termijn al baat van te ontwikkelen functionaliteit en verbeterde onderliggende processen.

Vervolgstappen

De aanbevelingen uit het vooronderzoek landen in de (mogelijke) doorontwikkeling van de bestuurlijke gebieden API en de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie. Binnen deze kaders is Geonovum (met partners) gestart met de standaardisatie en modellering hiervan.

Daarnaast zijn er diverse aanbevelingen die binnen de context van de huidige (geo) basisregistraties opgevolgd kunnen worden. Deze zullen in de gremia van de governanceorganen van deze registraties besproken worden.