Decoratieve afbeelding

Jaarplan Kwaliteit BAG 2022

Het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is erop gericht om ervoor te zorgen dat de gegevens van de BAG ‘fit-for-purpose’ zijn. Dat houdt in dat gegevens voor gebruikers bruikbaar, bereikbaar en bekend zijn. Voorliggend jaarplan richt zich op de bruikbaarheid van de BAG, oftewel de vastgestelde kwaliteitseisen uit de Catalogus BAG 2018. Allereerst bevat dit document een overzicht van de kwaliteitseisen die momenteel vertaald kunnen worden naar meetbare indicatoren. Deze indicatoren zijn in principe stabiel van aard en gelden als basis voor de interne kwaliteitszorg van bronhouders. Als per indicator wordt voldaan aan de gestelde interventiewaarde, dan is de bronhouder volgens de verticale toezichthouder (BZK) ‘in control’ ten aanzien van het gegevensbeheer.

Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen. Voor 2022 is dat het werken aan kwaliteitsonderwerpen waarvan de landelijk afgesproken kwaliteit achterblijft, terwijl gebruikers wel waarde hechten aan de betreffende gegevens. Deze onderwerpen worden ‘kwaliteitsprioriteiten’ genoemd en zijn samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. BAG-bronhouders worden geacht hieraan met voorrang te werken.

Bovenstaande houdt nadrukkelijk niet in dat andere kwaliteitseisen structureel achter mogen blijven. Bronhouders dienen ‘in control’ te zijn ten aanzien van alle kwaliteitsnormen. Zij zullen daarover verantwoording moeten afleggen. Dat gebeurt via de in dit document beschreven ENSIA systematiek.

Tot slot zijn er nog een aantal implementatieafspraken opgenomen die het gevolg zijn van de wetswijziging uit 2018. Op sommige punten zullen bronhouders aangescherpte regels op oude gevallen moeten toepassen, zodat de registratie zo eenduidig mogelijk wordt en blijft. Verder zijn er in dit kader nog enkele toelichtingen opgenomen bij de aanscherpingen uit 2018 die relevant zijn vanuit bronhouder- en afnemerperspectief.

Kaderstellend is (verdiepend op de Catalogus BAG) het kwaliteits- en toezichtskader. De 2021-versie is vigerend en gepubliceerd. Begin 2022 zal het geupdate kader gepubliceerd worden na afstemming met de stakeholders.