Evaluatie-onderzoek Wet BAG door ADR

Artikel 46 uit de Wet BAG  stelt dat de Wet vier jaar na het in werking treden zal worden geëvalueerd: “Onze Minister zendt steeds na vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk”. Deze evaluatie is in 2013 uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) in opdracht van de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van IenM. De evaluatie is begin 2014 opgeleverd en 25 april 2014 aan de Tweede Kamer verzonden.

Plan van aanpak

Voor de evaluatie is een plan van aanpak opgesteld door de Auditsdienst Rijk (ADR). In dit plan van aanpak staan duidelijk de onderzoeksdoelstellingen vermeld, en kunt u bovendien informatie over onderzoeksmethodiek en planning vinden. Een aantal partijen, zoals gemeenten, afnemers (bestuursorganen) en coördinerende partijen zijn door de ADR  uitgenodigd worden voor een interview. De betreffende partijen zijn door het Ministerie van IenM hiervan formeel via een brief op de hoogte gesteld.

Resultaten

De uitgevoerde evaluatie laat zien dat het goed gaat met de uitvoering van de wet BAG, met kansen voor verdere optimalisatie. De BAG is sinds 2011 in werking en landelijk beschikbaar voor iedereen. In de afgelopen jaren zijn er voorwaarden geschapen om de beleidsdoelen - beperking van administratieve lasten voor burgers en bedrijven, en kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen bij de overheid - te realiseren. De BAG is volgens de ADR in behoorlijke mate doeltreffend en doelmatig en draagt bij aan een efficiënt opererende overheid.

We staan nu aan de lat om de borging van de gegevenskwaliteit via een gebalanceerde mix van kwaliteitscontrole en monitoring en toezicht en handhaving verder te realiseren. Dit is essentieel voor het groeiend aantal afnemers dat gebruik maakt van de BAG  of van plan is om aan te sluiten op de BAG. Daarnaast is het belangrijk dat er zo breed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de BAG door de overheid en de gehele maatschappij omdat daarmee aanzienlijke maatschappelijke baten gerealiseerd kunnen worden.

Hiertoe zullen op korte termijn een aantal onderzoeken gestart worden, in samenspraak met de vertegenwoordiging van het BAG BAO, BZK en de VNG.

De resultaten zijn op 25 april 2014, voorzien van een beleidsreactie van de minister van IenM, aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Hieronder vindt u de evaluatierapporten, het advies van het BAG BAO, de brief van de minister aan de Tweede Kamer en de achterliggende afnemersonderzoeken. Aan de voorzitter van de Eerste Kamer is een identieke brief verzonden.  

Alle informatie is eveneens terug te vinden op de website van de Tweede Kamer en op de website van de Rijksoverheid.