Kwaliteitskader Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw kwaliteitsregime. Deze beleidsnotitie schetst een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Dit document treedt formeel inwerking bij de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG (datum inwerkingtreding 1 juli 2018).

Kwaliteitskader

Het is allereerst van belang om te benadrukken dat bronhouders de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit van de registratie conform de eisen in wet- en regelgeving te garanderen. Ter ondersteuning hiervan worden er, middels bijvoorbeeld het Kadaster Kwaliteitsdashboard BAG, centraal instrumenten beschikbaar gesteld. Daarnaast formuleert deze notitie zogenaamde interventiewaarden. Het kwaliteitsmanagement BAG, belegd bij het Kadaster, controleert op deze ondergrens en kan in actie komen zodra de datakwaliteit van de BAG structureel onder druk staat.
 

Overgangsbeleid van BAG 1.0 naar BAG 2.0

Aanvullend is in dit document overgangsbeleid opgenomen. Het in bijlage 2 geformuleerde implementatiebeleid bepaalt in hoeverre bronhouders nieuwe wet- en regelgeving met terugwerkende kracht dienen toe te passen op de huidige registratie. Dit faciliteert een soepele overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en heeft een tijdelijk karakter. Interventiewaarden en implementatiebeleid zijn dynamisch van aard. Per jaar wordt, in overleg met het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO), bekeken in hoeverre waarden of eisen aanpassing vragen. Op deze manier kan adequaat worden ingespeeld op belangen en behoeften van bronhouders en afnemers.
 

2018-versie

In deze 2018-versie van het implementatiebeleid staat het beheersen van de impact voor de bronhouder centraal. Dat heeft te maken met het feit dat de in BAG 2.0 gekozen benadering van afbakening van invloed is op met name bijgebouwen. Een verschuiving in de afbakening van dergelijke objecten raakt daarnaast ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Aangezien ook deze basisregistratie een doorontwikkeling doormaakt, kan nog niet gekozen worden voor een toekomstbestendige oplossing. Om deze reden is er, in overleg met bronhouders en afnemers, voor gekozen om op dit moment terughoudend te zijn met toepassing van de nieuwe benadering op bestaande bouwwerken. Hiermee is bewust gekozen voor een hybride situatie, waarbij sommige objecten van eenzelfde type anders geregistreerd zijn onder BAG 1.0 dan onder BAG2.0.

Overzicht wijzigingen

Tot slot presenteert deze beleidsnotitie een totaaloverzicht van alle aanscherpingen in BAG 2.0. De inhoudelijke aanscherpingen zijn opgenomen in bijlage 2 en de technische wijzigingen in het informatiemodel in bijlage 3. Deze overzichten kunnen door bronhouders gebruikt worden voor een eigen impactanalyse op de interne processen en technische inrichting.

Beeld: Ministerie BZK