Eindconcept vragenlijst ENSIA BAG voor 2017 (versie 19 juli 2017)

Door gemeenten en IenM wordt al enige tijd gewerkt aan de introductie van de BAG-zelfcontrole als vervanging van de bekende BAG-inspectie. De nieuwe zelfcontrole wordt ingezet voor zowel het horizontale als het verticale toezicht.

Met het horizontaal toezicht legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad voor het gevoerde beleid rond de BAG en meldt tevens welke maatregelen worden voorzien om de kwaliteit van de BAG nog beter te borgen.

Bij het verticaal toezicht legt de gemeente verantwoording af aan de toezichthouder IenM over de kwaliteit van de BAG.

Uitvoering zelfcontrole BAG 2017

Voor de uitvoering van de zelfcontrole BAG wordt gebruik gemaakt van de ENSIA-faciliteiten. Naar verwachting zal de vragenlijst ENSIA-BAG op of rond 15 september 2017 live gaan. Vanaf dat moment kunnen de gemeentelijke ENSIA-coördinatoren de vragen doorspelen aan de deskundige BAG-collega's zodat deze voor beantwoording kunnen zorgdragen.

Bij het beantwoorden van de vragen zal bijzondere aandacht gegeven moeten worden aan de gemeentelijke toelichtingen. Elk gegeven antwoord wordt met een toelichting door de gemeente onderbouwd. Aan het slot van de vragenlijst wordt gevraagd naar de voorgenomen verbetermaatregelen. Als het goed is, sluiten de verbetermaatregelen logisch aan op de gegeven toelichtingen bij de vragen.

Als het invullen van de vragenlijst zelfcontrole BAG is afgerond, kan deze via de coördinator worden geüpload naar de centrale database van ENSIA. Dit dient uiterlijk 31 december 2017 te zijn gebeurd.

Na het uploaden van de ingevulde vragenlijst zal de gemeente nog een bestuurlijke verantwoordingsrapportage moeten opleveren. Het concept van deze rapportage kan vanuit het ENSIA-systeem worden gedownload zodra de vragenlijst definitief is ingeleverd. Het gedownloade concept zal door de gemeente verder ingevuld moeten worden. Het belangrijkste onderdeel hierbij is de bestuurlijke verantwoording van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het document wijst zichzelf.

Als de bestuurlijke verantwoordingsrapportage door het college is vastgesteld, kan deze voor de gemeenteraad geagendeerd worden. Tevens zal de rapportage aan de toezichthouder IenM moeten worden gestuurd. Dit laatste gebeurd door het uploaden van deze rapportage naar de centrale database van ENSIA. Dit uploaden dient uiterlijk 1 mei 2018 te hebben plaatsgevonden.

De ingekomen gemeentelijke verantwoordingsrapportages worden door IenM op deze site gepubliceerd. Hierdoor kunnen gemeenten onderling de resultaten van de zelfcontroles benchmarken.

Vragen en antwoorden

Voor inhoudelijke vragen over de vragenlijst kan contact worden opgenomen met IenM: baginspecties@minienm.nl of Alex van de Ven LL.M: 0627020617.

Voor vragen over de werking van tool kan contact worden opgenomen met ICTU: ensia@ictu.nl.

Voor vragen over implementatie en alle overige vragen rond ENSIA zelfcontrole: ensia@kinggemeenten.nl