Staatsblad 2017 - 311: Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie

Dit wijzigingsbesluit wijzigt het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: het besluit). De wijziging houdt verband met de Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) (hierna: wijzigingswet). De wijzigingswet is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitgevoerde evaluatie van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: wet). Die evaluatie heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd. Die punten zijn verwerkt in de wijzigingswet en werken door in de onderliggende regelgeving. Zodoende is ook het besluit aangepast. Het doel van het onderhavige wijzigingsbesluit is het in overeenstemming brengen van het besluit met de gewijzigde opzet en inhoud van de wet. Voor een uitgebreide toelichting op het gewijzigde systeem wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het voorstel van de wijzigingswet. Naast de aanpassingen die voortvloeien uit de gewijzigde systematiek, die in de wijzigingswet is doorgevoerd, zijn er inhoudelijke wijzigingen in het besluit aangebracht. Het betreft een wijziging van de lijst van te registreren gegevens in de bijlage bij het besluit ten opzichte van de «lijst» zoals die was opgenomen in de artikelen 19 tot en met 25 van de wet zoals die luidde voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbe-sluit en een wijziging met betrekking tot het toekennen van identificatie-codes bij splitsing en samenvoeging van woonplaatsen en openbare ruimten. De toekenning van nieuwe identificatiecodes blijkt in veel gevallen niet nodig en niet wenselijk.