Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 507, nr. 3, Memorie van Toelichting