Doorlopen proces voor wijzigingen wet- en regelgeving BAG ("BAG 2.0")

Op 20 februari  2015 heeft het BAG BAO advies uitgebracht naar aanleiding van de evaluatie van de wet BAG aan de minister van IenM. In 2014 had de minister aan de Tweede en Eerste Kamer geschreven met welke maatregelen en aanbevelingen van de Auditdienst Rijk (ADR) aan de slag gegaan zou worden. Daarbij heeft de minister aangegeven dat hiervoor nog nadere verkenningen nodig waren. IenM*, het BAG BAO en de VNG hebben met de betrokken stakeholders vier werkgroepen geformeerd die nadere verkenningen naar de volgende onderwerpen hebben uitgevoerd. De aanbevelingen van de ADR en de adviezen van de werkgroepen en het BAG BAO hebben geleid tot een voorstel voor de te wijzigen wet BAG.

De Wijzigingswet is in februari 2017 vastgesteld. Daarna is een Wijzigingsbesluit (Algemene maatregel van Bestuur) vastgesteld en de onderliggende regelgeving (Regeling Catalogus, Beschrijving koppelvlak en regeling Zelfcontrole) opgesteld.

Hieronder vindt u de verschillende stappen in het proces. Onderaan deze pagina staan alle relevante documenten die een rol hebben gespeeld in dit proces.

*Het minsterie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heet inmiddels Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Adviezen werkgroepen nav evaluatie door ADR

Naar aanleiding van de evaluatie door de Auditdienst Rijk (ADR) zijn er werkgroepen aan de slag gegaan om adviezen te formuleren omtrent de opvolging van de aanbevelingen.

De adviezen zijn begin 2015 afgerond en in februari  voorzien van een integraal advies door het BAG BAO.  Het BAG BAO heeft dit advies, tezamen met de afzonderlijke werkgroeprapporten,  op 20 februari verzonden aan de minister van IenM. Er is bij de betrokken stakeholders veel overeenstemming over de adviezen. Dit bleek ook uit de bijeenkomst die met een vertegenwoordiging van de stakeholders is georganiseerd onder de noemer “Blik op de BAG 2015 en verder”.

Samengevat is de kern van de adviezen:

  • De governance dient meer gebundeld te worden met de andere basisregistraties in het geo-informatiedomein, te beginnen met de basisregistratie grootschalige topografie (BGT);
  • Voor de kwaliteitszorg en toezicht en handhaving wordt voorgesteld niet meer te sturen op naleving van de huidige niet doelmatige en doeltreffende beheerinspecties, maar aan de slag te gaan met de inrichting van integrale kwaliteitszorg gericht op de effecten in de praktijk en de inrichting van risicogericht toezicht.
  • De wet BAG dient compact en robuust ingericht te worden;
  • De inhoud van de BAG blijft zo veel mogelijk stabiel, voor de langere termijn wordt met de stelselpartners naar eventuele uitbreiding van de inhoud van de BAG gekeken;
  • Voor bevordering van het brede gebruik van de BAG binnen de overheid en de maatschappij zijn diverse instrumenten verkend, welke inzetbaar zijn afhankelijk van prioriteitsstelling en beschikbare middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om aandacht voor gebruik van basisregistraties (en doorwerking in de keten) te vragen bij de Nationaal Commissaris Digitale Overheid;
  • Om bij ontwikkeling van nieuwe of te wijzigen wet- en regelgeving zoveel mogelijk gebruik te maken van definities uit de basisregistraties en koppelingen met de basisregistraties, en waar mogelijk harmonisatie na te streven.

Vervolg: reactie IenM op adviezen en uitwerking in beleidswijzigingen en wet- en regelgeving

Hiernaast is een document met de ambtelijke reactie van IenM aan het BAG BAO, over de adviezen van de werkgroepen, opgenomen. Het ministerie werkt de adviezen nu uit tot concrete voorstellen en maatregelen.

Als eerste maatregel heeft de minister besloten niet meer te sturen op de BAG-beheerinspecties in de huidige vorm, maar wordt er wel een start gemaakt met de inrichting van de kwaliteitszorg en toezicht voor de interimperiode. Direct na de zomer van 2015 zijn de bronhouders  hierover geïnformeerd, over de nadere invulling volgt communicatie in het begin van 2016. Daarnaast wordt de inrichting van de governance (in samenhang met de BGT) opnieuw bekeken. Bovendien wordt er met het BAG BAO en Kadaster gestart met andere zaken in het kader van de doorontwikkeling van de BAG, zoals het uitvoeren van een selectie van de prioritaire gebruikerswensen en doorontwikkelingen voor de langere termijn.

Advies BAG BAO over beleidswijzigingen wet BAG en reactie IenM

Het BAG BAO heeft via een schriftelijk advies (brief 3 december 2015) een aantal aandachtspunten rond de beleidswijzigingen van de wet BAG aan IenM meegegeven. IenM heeft vervolgens op deze adviezen gereageerd met een brief (17 december 2015), en zal de aandachtspunten meenemen in het ontwerp voor de gewijzigde wet BAG. 

Hiertoe is een traject gestart om de wet- en regelgeving, en onderliggende documentatie (zoals catalogus grondslagen, objectenhandboek e.d.) te wijzigen (voorbereiding vanaf derde kwartaal 2015, naar verwachting besluitvorming in 2017 en in naar verwachting werkingtreding in januari 2018).

Consultatie wetsontwerp en vervolg proces

Het BAG BAO heeft naar aanleiding van de formele consultatiefase van IenM het wetsontwerp en de toelichting toegezonden gekregen (evenals de VNG). Naar aanleiding daarvan heeft het BAG BAO een brief met aandachtspunten gezonden en aangegeven zich te kunnen vinden het voorliggende wetsvoorstel (brief 19 februari 2016). IenM heeft kennis genomen van dit advies, een aantal aanpassingen doorgevoerd, en een brief met een reactie aan het BAG BAO gestuurd ( brief 31 maart 2016).

Ook VNG heeft KING een impactindicatie uit laten voeren en in een reactie aangegeven zich in het wetsontwerp te kunnen vinden.

Politiek traject wijzigingswet BAG

Na de consultatiefase is het advies aangeboden aan de Ministerraad. Vervolgens is via het Kabinet van de Koning advies gevraagd aan de Raad van State. Na het advies van de Raad van State is door de minister van IenM een Nader rapport opgesteld en het wetsvoorstel aangepast. Op 28 juni is het voorstel tot wijziging van de wet aangeboden aan de Tweede Kamer, deze is tijdens de procedurevergadering van 7 september 2016 in de commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer behandeld.

In de nota bij het verslag zijn de antwoorden te vinden op enkele vragen die door leden van de Tweede Kamer gesteld zijn.

De wet BAG is zonder plenaire behandeling en stemming als hamerstuk vastgesteld door de Tweede Kamer op 19 januari 2017. Vervolgens is het doorgeleid naar de Eerste Kamer waar het eveneens zonder plenaire stemming op 7 februari 2017 als hamerstuk is aangenomen. Tot slot is het voorstel gepubliceerd in het Staatsblad op 24 februari 2017.

De inwerkingtreding is naar verwachting 1 januari 2018, de ingangsdatum zal via een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden.

Concept Catalogus BAG 2018 gepubliceerd

In het afgelopen jaar is er door Geonovum, Kadaster en IenM gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (inmiddels geaccordeerd door de Ministerraad en thans voor advisering bij de Raad van State) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Deze eindconceptversie is bedoeld als startpunt voor het opstellen van de uitwisselingsmodellen voor de BAG door Kadaster, Geonovum, KING en softwareleveranciers. Daarnaast kunnen bronhouders aan de slag met de Catalogus, bijvoorbeeld met de aangescherpte objectenafbakening. Bij definitieve publicatie, uiterlijk 3 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving kunnen beperkte wijzigingen nog aan de orde zijn.

Besluit BAG 2018 gepubliceerd

Het wijzigingsbesluit wijzigt het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: het besluit). De wijziging houdt verband met de Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) (hierna: wijzigingswet). De wijzigingswet is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitgevoerde evaluatie van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: wet). Die evaluatie heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd. Die punten zijn verwerkt in de wijzigingswet en werken door in de onderliggende regelgeving. Zodoende is ook het besluit aangepast. Het doel van het onderhavige wijzigingsbesluit is het in overeenstemming brengen van het besluit met de gewijzigde opzet en inhoud van de wet. Voor een uitgebreide toelichting op het gewijzigde systeem wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het voorstel van de wijzigingswet. Naast de aanpassingen die voortvloeien uit de gewijzigde systematiek, die in de wijzigingswet is doorgevoerd, zijn er inhoudelijke wijzigingen in het besluit aangebracht. Het betreft een wijziging van de lijst van te registreren gegevens in de bijlage bij het besluit ten opzichte van de «lijst» zoals die was opgenomen in de artikelen 19 tot en met 25 van de wet zoals die luidde voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit en een wijziging met betrekking tot het toekennen van identificatie-codes bij splitsing en samenvoeging van woonplaatsen en openbare ruimten. De toekenning van nieuwe identificatiecodes blijkt in veel gevallen niet nodig en niet wenselijk.

Het Besluit is aangenomen door de Ministerraad en het Besluit is gepubliceerd in het Staatsblad op 27 juli 2017.

De inwerkingtreding is naar verwachting in 2018, de ingangsdatum zal via een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden.

Bestuurlijke brief aan bronhouders BAG

Op 11 september 2017 is aan alle Colleges van B&W een brief vanuit het ministerie van IenM verzonden over de ontwikkelingen in het kader van BAG 2.0.

Verzoek om uitstel VNG en nieuwe planning

De gewijzigde wet- en regelgeving moet in 2018 in werking treden. De tweede helft van 2017 en het begin van 2018 staan in het teken van (de voorbereidingen van) de implementatie van 'BAG 2.0'.

Inmiddels heeft de VNG na de zomer bij IenM (thans BZK) verzocht om uitstel van de implementatieperiode ivm het uitvoeren van een binnengemeentelijke impactanalyse. De gevolgen voor de planning van BAG 2.0 zijn tussen BAG BAO, VNG, Kadaster en ministerie besproken worden in het najaar van 2017.

De resultaten van de binnengemeentelijke impactanalyse zijn voor het eind van 2017 medegedeeld aan het ministerie. Inmiddels is er door het BAG BAO ook een advies over de planning uitgebracht. Momenteel vindt er tussen BZK, Kadaster en VNG nog nader overleg plaats over (een deel van) de inhoud van de lagere regelgeving. Naar verwachting zal BZK eind maart / begin april 2018 nader communiceren over de planning van BAG2.0. Vervolgens zullen alle bronhouders en stakeholders over het moment van inwerkingtreding en de overgangsperiode geinformeerd worden.

Inwerkingtreding per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 is de gewijzigde wet- en regelgeving in werking getreden en zijn de software leveranciers, het Kadaster en de gemeenten gestart met de voorbereidingen voor de implementatie. Uiterlijk begin 2020 dienen alle bronhouders gereed te zijn met de implementatie. U vindt hier meer informatie.

Documenten