Jaarplan kwaliteit BGT 2023

Allereerst bevat dit document een overzicht van de kwaliteitseisen die momenteel vertaald kunnen worden naar meetbare indicatoren. Het uitgangspunt is dat indicatoren stabiel van aard zijn, maar voor de BGT geldt dat een aantal opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Bijvoorbeeld omdat een norm ontbreekt of de manier van meten niet helemaal aansluit bij de betreffende norm. De overige indicatoren kunnen door bronhouders gebruikt worden voor de interne kwaliteitszorg. Als per indicator wordt voldaan aan de gestelde interventiewaarde, dan is de bronhouder volgens de verticale toezichthouder (BZK) ‘in control’ ten aanzien van het gegevensbeheer.

Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen. Voor 2023 is dat het werken aan kwaliteitsonderwerpen waarvan de landelijk afgesproken kwaliteit achterblijft, terwijl gebruikers wel waarde hechten aan de betreffende gegevens. Deze onderwerpen worden ‘kwaliteitsprioriteiten’ genoemd en zijn samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. BGT bronhouders worden geacht hieraan met voorrang te werken.