Ambtelijke reactie IenM op adviezen van BAG BAO werkgroepen evaluatie BAG

Naar aanleiding van de beleidsreactie van de minister van IenM op de BAG-evaluatierapportenvan de Auditdienst Rijk zijn een aantal nadere verkenningen, onder voorzitterschap van BAG BAO gestart. Deze verkenningen zijn vormgegeven door de inrichting van een aantal werkgroepen door het BAG BAO en IenM, waarin een brede vertegenwoordiging van de stakeholders geparticipeerd heeft. Deze werkgroepen zijn van start gegaan in de zomer van 2014 en hebben begin 2015 hun adviezen opgeleverd. Deze adviezen zijn, voorzien van een integrale reactie door het BAG BAO, op 20 februari 2015, aan de minister van IenM verzonden. In het advies benadrukt het BAG BAO vooral de aandachtspunten ten aanzien van een compacte en stabiele wet BAG, de kwaliteit, toezicht en besturing van de BAG, en het streven naar harmoniseren van definities en wetgeving.

Vervolg adviezen

In het voorliggend document wordt een overzicht gegeven van de reactie van IenM op de verschillende adviezen. Dit overzicht vormt de basis voor het traject om de wet- en regelgeving BAG te wijzigen (datum inwerkingtreding naar verwachting 1 januari 2018), maar kan ook een basis vormen voor de jaarplannen van de BAG voor 2016 en 2017, het meerjarenprogramma en de verkenningen die nodig zijn de lange termijnontwikkelingen.