VERLENGDE TERMIJN: Reageer uiterlijk 20 november via de consultatie van het conceptueel model samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Hierbij roepen we u op om mee te denken en feedback te geven over de ontwikkeling van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie.

Beeld: ©Statisfact / Statisfact

Doel van de consultatie

De werkgroep "inhoud van de samenhangende objectenregistratie” heeft, in opdracht van het kernteam voor de samenhangende objectenregistratie, in het voorjaar een consultatie afgerond van een eerste ontwerp en heeft mede op basis hiervan een eerste versie van een conceptueel model voor de objectenregistratie opgesteld. Er heeft nadrukkelijk nog geen besluitvorming over het voorliggende product plaatsgevonden. Het besluitvormingsproces vindt via de reguliere governance op tactisch en strategisch niveau plaats. De verwachting is dat hiermee ook veel van de genoemde belemmeringen in het recent uitgevoerde onderzoek naar het gebruik van basisregistraties opgelost zouden kunnen worden. Dit maakt deze openbare consultatie hierover extra waardevol.

Deze consultatie is primair gericht om meningen en argumentatie over de inhoud op te halen. De uitkomsten worden gebruikt om te komen tot een volgende versie van een conceptueel model en uiteindelijk een eerste versie van het informatiemodel SOR.

De consultatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Statisfact. Uw antwoorden worden door hen verzameld en verwerkt en uitsluitend gebruikt voor deze openbare consultatie.

Conceptueel model

Hierbij nodigen wij u uit om uw mening te geven over het conceptueel model van de SOR. U vindt het document hier: consultatieversie conceptueel model.
Ook als u tevreden bent en geen verbeterpunten verwacht te kunnen geven, vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Van zowel tevredenheid als ontevredenheid zijn wij graag op de hoogte, zo weten wij ook welke zaken gereed zijn voor de uitvoeringspraktijk en wat nog voor verbetering vatbaar is.

Hoe neemt u deel aan de consultatie? Termijn verlengd tot en met 20 november!

Door naar deze pagina, https://statisfact.nl/login/consultatie_cm_sor,te gaan, start u de vragenlijst. Afhankelijk van uw antwoorden wordt u door de vragenlijst heen geleid. Een PDF van de volledige vragenlijst vindt u hier. U heeft 30 tot 45 minuten nodig om de vragenlijst volledig in te vullen. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan.

Wij verzoeken u dit uiterlijk 20 november te doen.Dit betekent dat de consultatie één week langer open blijft staan ten opzichte van de oorspronkelijke datum van 13 november.

Mocht u vragen hebben over de consultatie, mail dan naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van 'Consultatie conceptueel model SOR'.

Wij stellen het erg op prijs als u wilt deelnemen!