2018 - 2021: ontwerpjaren objectenregistratie

Thans worden de eerste stappen gezet om de verdere uitwerking van het ontwerp een samenhangende objectenregistratie ter hand te nemen. Hiervoor is een interbestuurlijk traject gestart, waarin gezamenlijke kaders worden bepaald en de uitwerking van het ontwerp gaat plaatsvinden. In deze fase is geformuleerd wat de inhoud voor een objectenregistratie zouden moeten zijn. Ook is een gemeenschappelijk schetsontwerp (beleidsvisie) gemaakt van de wijze waarop een objectenregistratie zal worden georganiseerd. Het ministerie van BZK heeft hierbij de regie. In de uitwerking wordt echter intensief samengewerkt met organisaties als VNG (Realisatie), Kadaster, Geonovum, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Waarderingskamer, het GI-Beraad en het Gemeentelijk Geo-Beraad.

Ook van de transitie bestaan intussen eerste beelden. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de objectenregistratie te realiseren door het slim zetten van overzichtelijke stappen, waarbij telkens bruikbare tussenresultaten worden behaald en de objectenregistratie steeds verder wordt ingevuld. Dit betekent dat we vanuit de bestaande situatie verschillende lopende activiteiten zullen richten, waarbij soms moet worden ingehouden, soms worden versneld en soms tussenstapjes gezet moeten worden die anders misschien niet gezet zouden zijn. En we zullen afwegingen moeten maken op basis van een nog enigszins globale oplossing (met een mate van detaillering die passend is voor de tijdshorizon). Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat veel van de betrokkenen te maken hebben met (interne) afhankelijkheden met andere ontwikkelingen en trajecten.