Op weg naar een samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK is gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel).

Wat is de samenhangende objectenregistratie?

Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (registratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Ook zijn er belangrijke raakvlakken met de basisregistratie topografie (BRT) en het Nationaal Wegenbestand.

Ontwikkeling inhoud objectenregistratie: hoofdlijnenrapport, conceptueel model en eerste openbare consultatie

In april 2020 is het zogenaamde hoofdlijnenrapport van de inhoud van de samenhangende objectenregistratiegepubliceerd. In dit document zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie.

Na de (beperkte) review van dit hoofdlijnenrapport is er door het interbestuurlijke expertteam verder gewerkt aan de inhoud van de objectenregistratie door het opstellen van een conceptueel model. Er heeft in het najaar van 2020 een openbare consultatie plaatsgevonden. De resultaten zijn hier te bekijken en hebben geleid tot een infographic met daarin de belangrijkste resultaten, een consultatierapport door de onderzoekers van Statisfact en een verdiepend document door het expertteam.

Vervolgstappen in 2021

In 2021 wordt er verder gewerkt aan een bijgestelde versie van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie. Hierover zal besluitvorming plaatsvinden en advisering zal via de reguliere governance verlopen. Daarnaast wordt verkend welke stapsgewijze aanpak mogelijk is om te komen tot een roadmap voor de samenhangende objectenregistratie. Daarbij wordt in kleine projecten geleerd en ervaring opgedaan met het doorontwikkelen van voorzieningen onder architectuur.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie. Neem contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de postbus DiS Geo: DiSGeo@minbzk.nl