Op weg naar een samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK is gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel).

Wat is de samenhangende objectenregistratie?

Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (registratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Ook zijn er belangrijke raakvlakken met de basisregistratie topografie (BRT) en het Nationaal Wegenbestand.

Ontwikkeling inhoud objectenregistratie: beleidsvisie, hoofdlijnenrapport, conceptueel model en openbare consultatie

In december 2019 is de beleidsvisie (schetsontwerp) voor de objectenregistratie door het BAG BAO en Regieraad BGT vastgesteld. In april 2020 is het zogenaamde hoofdlijnenrapport van de inhoud van de samenhangende objectenregistratie gepubliceerd. In dit document zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie.

Na de (beperkte) review van dit hoofdlijnenrapport is er door het interbestuurlijke expertteam verder gewerkt aan de inhoud van de objectenregistratie door het opstellen van een inhoudelijk conceptueel model (eisen aan de modellering). Er heeft in het najaar van 2020 een eerste  openbare consultatie plaatsgevonden. De resultaten zijn hier te bekijken en hebben geleid tot een infographic met daarin de belangrijkste resultaten, een consultatierapport door de onderzoekers van Statisfact en een verdiepend document door het expertteam.

Na de eerste openbare consultatieronde zijn er aanpassingen doorgevoerd en in het voorjaar van 2021 is een tweede openbare consultatie uitgevoerd. De respondenten geven bij de algemene beoordeling gemiddeld een rapportcijfer van 7,0 voor de voorgestelde inhoud van het conceptueel model. De leesbaarheid van het conceptueel model scoort gemiddeld een 6,9. De gegeven antwoorden zijn gecategoriseerd en zowel door de onderzoekers van Statisfact als door het expertteam van de SOR nader geanalyseerd. In de infographic van de 2e ronde zie je een algeheel beeld van de resultaten. In de onderzoeksrapportage zijn de belangrijkste resultaten gecategoriseerd opgenomen. In het reactiedocument van het expertteam wordt aangegeven hoe met de reacties is omgegaan.

Vervolgstappen in 2022

De in 2021 opgeleverde derde versie van het inhoudelijk conceptueel model is de (voorlopige) eindversie die gereed is voor het bredere besluitvormingsproces. Dit besluitvormingsproces krijgt in 2022 nader vorm in overleg met het Nationaal Beraad voor Geo-Informatie (GI-Beraad), het BAG BAO en de Regieraad BGT. De besluitvorming zal niet alleen over deze inhoudelijke stip op de horizon gaan, maar ook over de in 2021 opgeleverde architectuurbeschrijving, de randvoorwaardelijke zaken (zoals de verkenning van de  kosten en baten via een maatschappelijke kosten en baten analyse, financieringsmodellen, verantwoordelijkheidsverdeling, regelgeving en context) en de aanpak van de stapsgewijze transitie (roadmap).

Eén van de onderwerpen in de samenhangende objectenregistratie betreft de bestuurlijke gebieden (als onderdeel van de registratieve ruimten). Voor dit onderwerp is al een samenhangende voorziening beschikbaar: de bestuurlijke gebieden API (Kadaster). In de eerste helft van 2022 is onderzocht of de bestuurlijke gebieden API al meer in lijn gebracht kan worden met het ontwerp van de objectenregistratie, de resultaten kun je teruglezen. Daarnaast is Geonovum gestart met het standaardisatietraject voor bestuurlijke gebieden, volgens een agile aanpak. 

Verkenningen R&D samenhangende objectenregistratie in High-5 sessies

In hoeverre kan je een Samenhangende Objectenregistratie (SOR) realiseren als informatieproduct, zonder iets aan de bestaande inwinning, informatiemodellen en registraties van BAG, BGT, BRT, WOZ etc. te veranderen? Dat is in het kader van R&D verkend via het uitvoeren van zogenaamde High-5-sessies (pressure cooker sessies van 5 dagen), waar loop je tegenaan en wat lukt wel of niet.

In 2021 hebben we in dit kader in een High-5 sessie een aanzet ontwikkeld voor een overkoepelend informatiemodel "Gebouwen". In januari 2022 is het experimentele SOR-gebouw-model en de bijbehorende vertaalspecificaties geïmplementeerd in een proefomgeving om te kijken in hoeverre een SOR resultaat haalbaar is op basis van de huidige basisregistraties. In 2020 hebben we in een High5 verkend of en hoe linked data en API's een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling voor een samenhangende objectregistratie.

De lessons learned vind je op de DiS Geo pagina bij Geonovum. Een link naar de slides van het webinar hierover vind je hier.

Dit levert waardevolle inzichten nodig voor de feitelijke ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie. Dit biedt mogelijk ook kansen tijdens de transitie.

Beeld: ©Statisfact / Statisfact
Infographic resultaten tweede consultatie van het conceptueel model van de inhoud (eisen aan de modellering) van de samenhangende objectenregistratie.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie?

Heb je vragen over de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie? Neem contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de postbus DiS Geo: DiSGeo@minbzk.nl