Kwaliteitsprioriteiten

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de basisregistraties BAG en BGT een jaarplan met kwaliteitsonderwerpen waar bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen geacht worden met voorrang aan te werken. Deze overzichten zijn samengesteld door de beleidsverantwoordelijke, de toezichthouder en een afvaardiging van bronhouders en afnemers. In het geval van de BGT maken inspanningen in het kader van IMGeo 2.2 onderdeel uit van deze kwaliteitsonderwerpen.

BAG

Voor BAG-bronhouders geldt dat in 2021 prioriteit gegeven dient te worden aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Vier-dagentermijn voor brondocumenten;
 • Zes-maandentermijn voor definitieve geometrie;
 • Zes-maandentermijn voor ‘in onderzoek’;
 • Traject 'vindbaarheid openbare ruimten’.

De volgende kwaliteitsonderwerpen worden in 2021 onderzocht op belang, omvang en impact en volgen mogelijk als prioriteit in 2022:

 • Kwaliteit gebruiksoppervlakte van verblijfsobjecten met gebruiksdoel ‘woonfunctie’;
 • Kwaliteit van bouwjaren van panden;
 • Geometrische inconsistenties BAG en BGT;
 • Kwaliteit afbakening stand- en ligplaatsen.

Voor meer informatie, zie bijlage 1 bij het Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2021.

BGT

Voor BGT-bronhouders geldt dat in 2021 prioriteit gegeven dient te worden aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Traject vindbaarheid ‘openbare ruimten’ (gemeenten);
 • Windturbines (gemeenten, indien van toepassing);
 • Transitiemijlpalen IMGeo 2.2;
 • Ongekoppelde panden die zowel in BGT als BAG voorkomen;
 • Actualiteitstermijn terugmeldingen;
 • Diverse ‘modelinconsistenties’.

De volgende kwaliteitsonderwerpen worden in 2021 onderzocht op belang, omvang en impact en volgen mogelijk als prioriteit in 2022:

 • Geometrische inconsistenties BGT en BAG;
 • Meetbaarheid actualiteit gegevens;
 • Inconsistenties BGT en BRT;
 • Overbruggingsdelen zonder bovenliggend object;
 • Overlap van objecten op niveau 1.

Voor meer informatie, zie hoofdstukken 1 t/m 3 uit het jaarplan Kwaliteitszorg, toezicht en handhaving BGT: Prioriteiten Kwaliteit 2021.
 

Jaarcyclus kwaliteit

Elk jaar worden in het vierde kwartaal de kwaliteitsprioriteiten voor het volgende jaar vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met afnemers en bronhouders. Deze prioriteiten leiden, indien van toepassing, tot aanpassing van de ENSIA-vragenlijsten voor het jaar erop. Ook worden, indien nodig, de kwaliteitsdashboards uitgebreid met nieuwe indicatoren. Op deze manier kunnen bronhouders dergelijke checks benutten binnen de interne kwaliteitszorg. Vervolgens wordt aan de hand van de ENSIA-zelfevaluatie beoordeeld in hoeverre aan de kwaliteitseisen uit de BAG- en BGT-catalogi wordt voldaan door bronhouders, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteitsprioriteiten.

De bevindingen uit deze ronde, samen met eventueel aanvullende input van afnemers en bronhouders, vormen weer de basis voor het vaststellen van het kwaliteits- en toezichtprogramma van het volgende jaar.

Uitgebreide jaarcyclus kwaliteit
Uitgebreide jaarcyclus