Kwaliteitsprioriteiten

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de basisregistraties BAG en BGT een jaarplan met kwaliteitsonderwerpen waar bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen geacht worden met voorrang aan te werken. Deze overzichten zijn samengesteld door de beleidsverantwoordelijke, de toezichthouder en een afvaardiging van bronhouders en afnemers. 

Jaarplan kwaliteit BAG

Voor BAG-bronhouders geldt dat in 2023 prioriteit gegeven dient te worden aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

  • Actualiteitstermijn voor definitieve geometrie;
  • Actualiteitstermijn voor ‘in onderzoek’;
  • Verschillen pandgeometrie BAG en BGT.

Daarnaast is er bij sommige gemeenten sprake van inconsistentie tussen BAG- en WOZ-gebruiksoppervlakten bij woningen. Het aantal gemeenten waar dit speelt is beperkt, waardoor een landelijk traject niet is gerechtvaardigd, maar waar van toepassing wel een individuele aanpak. 

Deze prioriteiten maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BAG 2023. Bronhouders worden geacht uitvoering te geven aan dit kwaliteitsjaarplan.

Jaarplan kwaliteit BGT

Voor BGT-bronhouders geldt dat in 2023 prioriteit gegeven dient te worden aan het volgende kwaliteitsonderwerp:

  • Verschillen pandgeometrie BAG en BGT.

Deze prioriteit maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BGT 2023. Het SVB-BGT geeft op de eigen website aanvullende informatie over dit soort kwaliteitseisen en -signalen. Bronhouders worden geacht uitvoering te geven aan het kwaliteitsjaarplan.

Eerdere jaarplannen

  • Jaarplannen kwaliteit BAG (bijlage 1) en BGT (hoofdstukken 1 t/m 3) 2021;
  • Jaarplannen kwaliteit BAG en BGT 2022.