Resultaten ENSIA 2020-ronde

Bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wetten BAG, BGT en BRO. Om deze reden bestaat de ENSIA-zelfcontrole voor geobasisregistraties. De resultaten worden per registratie gepubliceerd in de vorm van enkele overzichtskaarten en de score op de ENSIA-vragenlijst. Ook weegt mee in hoeverre er voor deze onderdelen, middels een rapportage, bestuurlijke verantwoording is afgelegd aan de toezichthouder. Ook de rapportages zelf zijn openbaar en kunnen door derden worden ingezien. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend via toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl.

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BAG 2020

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BAG 2020-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BAG 2020:
  • Rapportage wel ingeleverd (blauw): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen.
  • Rapportages niet ingeleverd (rood): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BAG 2020:
  • Voldoende score (groen): de afgesproken norm van 75% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 75% van het totaal aantal punten behaald;
 • ‘Totalen van de thema's 2020’:
  • De score van de vragenlijst uitgesplitst in de vier categorieën juistheid, volledigheid, borging en tijdigheid uitgedrukt in punten;
 • ‘Totaal en subtotalen Thema's ENSIA 2020’
  • De score- van de vragenlijst uitgesplitst in de vier categorieën juistheid, volledigheid, borging en tijdigheid uitgedrukt in percentages.

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BGT 2020

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BGT 2020-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BGT 2020:
  • Rapportages niet ingeleverd (rood): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (groen): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BGT 2020:
  • Voldoende score (groen): de afgesproken norm van 75% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 75% van het totaal aantal punten behaald;

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BRO 2020

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BRO 2020-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BRO 2020:
  • Rapportages niet ingeleverd (rood): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (groen): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen dat door bestuur is gezien en geaccordeerd.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BAG 2020:
  • de afgesproken norm van 60% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 60% van het totaal aantal punten behaald;

Hoofdlijnen beoordeling ENSIA-zelfcontrole 2020

Bij het analyseren van de vragenlijsten en rapportages BAG, BGT en BRO 2020 vallen de volgende zaken op:

 • Gemeenten hebben in ruim 98% van de gevallen een bestuurlijke verantwoording ingediend, tegenover 69% of lager voor de overige bronhouders.
 • 8,5% van de bronhouders geeft aan te weinig capaciteit te hebben voor zowel BAG als BGT om de gegevenskwaliteit te kunnen waarborgen.
 • Slechts ruim 1% van de BAG- en BGT-bronhouders geeft aan de werkprocessen niet of slechts deels na te leven.
 • In minder dan 10% van de gevallen bestaan er zorgen bij de toezichthouder over de staat van de BAG-, BGT- of BRO-beheerorganisatie.
 • Wat betreft definitieve pandgeometrie redden 49 bronhouders de 6 maandentermijn niet.
 • Wat betreft de in onderzoek staande gevallen redden 26 bronhouders redden de 6 maandentermijn niet.

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar de effecten op de gegevenskwaliteit en de uitkomsten leiden eventueel tot nieuwe kwaliteitsverbeteringstrajecten.