ENSIA-zelfevaluatie

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij overheidsorganisaties verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op hun eigen Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het bestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Over de BAG, BGT en BRO moeten bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen ook verantwoording afleggen aan het Ministerie van BZK als externe toezichthouder. In de zelfevaluatievragenlijsten van de geobasisregistraties ligt de nadruk echter niet op informatieveiligheidsaspecten, maar staat de gegevenskwaliteit centraal. Voor meer informatie over ENSIA, zie de ENSIA-website.

Jaarcyclus 2021
Verschil tijdvak vragenlijsten in 2020 en 2021