Gebruikersoverleg

In het gebruikersoverleg grootschalige topografie wisselen betrokken overheden en organisaties kennis en ideeën uit over de toepassing van geodata op lokaal niveau. Het doel is om met een brede groep de voortgang te bespreken en de mening van gebruikers te horen.

Achtergrond

Na afronding van het BGT-programma bleek behoefte te bestaan aan een overleg op basis van vertegenwoordiging van sectoren van gebruikers met aangewezen deelnemers. Het gebruik van geodata op lokaal niveau staat in het overleg centraal. Specifieke aandacht voor detailtopografie blijft voor veel gebruikersgroepen een gedeelde behoefte.

Doel van het overleg

Het doel van het Gebruikersoverleg Grootschalige Topografie is het delen van kennis voor en door alle deelnemers over hoe de geobasisregistraties en de gedetailleerde topografische basisgegevens in het bijzonder zich ontwikkelen en gebruikt kunnen worden. Op basis van input en feedback vanuit de verschillende groepen gebruikers en sectoren kan de waarde die van geodata op lokaal niveau verder worden vergroot. 

Inhoud

Het gebruikersoverleg vindt 3 á 4 keer per jaar plaats en wordt georganiseerd door het Kadaster, in samenwerking met BZK. Alle deelnemers aan het Gebruikersoverleg worden in de gelegenheid gesteld om onderwerpen in te brengen. Een onafhankelijk voorzitter, niet afkomstig uit een bronhouderorganisatie, wordt door de vergadering voorgedragen en gekozen. Hij/zij bepaalt in overleg met de deelnemers de agenda.

Onderwerpen die op de agenda (kunnen) staan zijn:

  • Algemene ervaringen en behoeften of wensen gericht op de toegankelijkheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid van de data;
  • Erkende ervaringen en behoeften of wensen, door een relevante groep gebruikers, rondom technische en informele afspraken;
  • Algemene communicatie over (basisgegevens die voldoen aan) de IMGeo- en/of IMBGTstandaard;
  • Procedures voor het beheer van de standaarden en voorzieningen;
  • Het voortraject van grote wijzigingsvoorstellen;
  • De serviceverlening vanuit Geonovum en het Kadaster rondom de standaarden en voorzieningen;
  • Beleid gericht op de ontwikkeling en implementatie van de IMGeo-standaard en bijbehorende voorzieningen;
  • Gebruikers aan het woord: presentatie van gebruikers over het gebruik van de basisgegevens in de eigen organisaties.

Deelnemers

Het gebruikersoverleg is ingericht voor aangewezen groepen van gebruikers die werken met geodata op lokal niveau. We hebben gestreefd naar een goede afvaardiging van gebruikers die hun achterban kunnen vertegenwoordigen.