Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opbouw van maatschappelijk waardevolle basisregistraties en andere voorzieningen in het geo-informatiedomein. Het resultaat van deze inspanningen mag er zijn.

De basis staat en wordt gebruikt

Zo zijn er met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de afgelopen jaren twee basisregistraties gerealiseerd. Daarnaast is er een start gemaakt met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en is er geïnvesteerd in de kwaliteit, actualiteit en het gebruikersgemak van de twee reeds bestaande basisregistraties Kadaster (BRK) en Topografie (BRT).

Het gebruik en het maatschappelijk nut van deze basisregistraties en de aangrenzende voorzieningen overtreft de verwachtingen in zeer grote mate. Er is daarmee een aantrekkelijk fundament gelegd voor een nationale geo-informatie infrastructuur met een hoog maatschappelijk rendement.

Urgentie voor doorontwikkeling

Ondanks en dankzij dit succes is het belangrijk om de geo-basisregistraties in de nationale geo-informatie infrastructuur, stapsgewijs, door te ontwikkelen:

De huidige infrastructuur heeft niet het benodigde niveau van robuustheid, schaalbaarheid en zekerheid dat past bij het enorme gebruik en de maatschappelijke relevantie.

De geobasisregistraties zijn los van elkaar ontwikkeld, en vormen daardoor nog geen samenhangend geheel. Dat staat optimale synergie in sturing, bekostiging, inwinning, kwaliteitsbeheer, en gebruik, en de bijbehorende kostenvoordelen, in de weg.

Met het stijgende gebruik zijn er additionele gebruikersbehoeften ontstaan, en zullen deze blijven ontstaan. De inhoudelijke en technische doorontwikkeling die dat vraagt, levert meer maatschappelijk rendement op en is efficiënter te realiseren, wanneer dit in samenhang gebeurt.

Doorontwikkeling in Samenhang: DiS Geo

In het veld zijn reeds diverse ontwikkelingen gaande. Voor de regierol zijn de blikken gericht op BZK, maar ook de Agenda Digitale Overheid; NL DIGIbeter en de Nationale Data Agenda: NL Digitaal stelt ambitieuze doelen. Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) wil hier invulling aan geven door ondermeer:

  • De vormgeving van een overkoepelende governance die zorgt voor de gezamenlijke aansturing van beheer, onderhoud en doorontwikkeling.
  • De realisatie van een samenhangende objectenregistratie, die zorgt voor een efficiënte en integrale inwinning en ontsluiting van gegevens, en een samenhangend en helder beeld voor een steeds grotere diversiteit aan gebruikers.
  • Permanente doorontwikkeling op basis van een samenhangend ontwikkelportfolio.

Binnen DiS Geo wordt samengewerkt met de partners binnen de geo-informatie infrastructuur, en het GIBeraad wordt regelmatig geïnformeerd.

Sporen DiS Geo

In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In 2019 moet dit leiden tot een beleidsvisie en schetsontwerp van deze registratie.

Daarnaast wordt er gestart met een spoor 'stimuleren gebruik', een verkenning naar een landelijke voorziening beeldmateriaal en een verkenning naar een basisvoorziening 3D.

DiS Geo brede bijeenkomst 13 juni 2019

Op 13 juni 2019 heeft in de Prodentfabriek in Amersfoort een inspirerende brede DiS Geo bijeenkomst plaats gevonden. De 250 deelnemers hebben informatie gekregen over het brede programma, de samenhangende objectenregistratie, de vorderingen van de werkgroepen bouwwerken, water, natuur/landschap en wegen en tal van andere ontwikkelingen.

De presentaties, zowel plenair als de workshops, zijn via deze pagina terug te lezen.

Vragen, opmerkingen of nieuwsbrief ontvangen?

Blijft u graag op de hoogte? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Heeft u vragen of opmerkingen over DiS Geo? Stuur dan s.v.p. een mail naar de postbus DiS Geo van het ministerie van BZK: DiSGeo@minbzk.nl