Doorontwikkeling

In Nederland werken we met een focus aan de doorontwikkeling van de geo-basisregistraties. De focus ligt op de samenhang van de geodata. We doen dit enerzijds omdat we het geo-datastelsel van ons land willen optimaliseren (door de kwaliteit van de data te verbeteren, het inwinnen van data te vergemakkelijken en het beschikbaar stellen van data te vereenvoudigen). Anderzijds is in Europees verband afgesproken om dit te doen.

De Europese Datastrategie en het Europese federale datastelsel

Europa streeft ernaar alle data van de basisregistraties op een gestandaardiseerde wijze te organiseren en te verbinden. Zo ontstaat een federaal datastelsel. Je kunt dit vergelijken met de Verenigde Staten: de individuele staten hebben hun eigen wetgeving maar zijn met elkaar verbonden via federale wetgeving. Door hun vereniging staan ze sterker, dan alleen. Deze federale formule past Europa toe in het Europese federale datastelsel.

De Europese Datastrategie is vastgelegd in 2 Europese wetten:

  1. De Data Governance Act voert belangrijke maatregelen en kaders in om de uitwisseling van publieke data tussen sectoren en lidstaten te vergroten.
  2. De Data Act reguleert de toegang en rechten op data en roept maatregelen in het leven die specifiek zijn gericht op data die voortkomt uit met het internet verbonden apparaten. Nederlandse situatie sluit hierop aan via de NL-Datafederatie

In de NL-Datafederatie wordt locatie als 1 van de 3 koppelsleutels gezien waarlangs alle andere data die we met elkaar willen uitwisselen met elkaar gekoppeld kan worden. Daarom vormen de geodata het uitgangspunt voor Dis Geo en de NGII. Met de andere 2 werken we samen.

De Nationale Geo Informatie Infrastructuur

De NGII biedt met geo-informatie de locatie-invulling voor het nationale en Europese federale datastelsel. Daarmee vervult de NGII een centrale rol binnen de generieke, digitale infrastructuur en is de NGII het centrum voor de grote geo- informatiebehoefte van onze overheid en maatschappij.
De NGII brengt op verschillende manieren essentiële geo-informatie voort: de 6 geo-basisregistraties vormen de kern, ze bevatten de meest gebruikte geografische gegevens uit de fysieke leefomgeving en vormen het ‘geo-datafundament’ waarop beleid, besluitvorming en uitvoering worden gebaseerd.

Om een solide geo-datafundament te kunnen realiseren, een samenhangende structuur van geodata, richten we ons op 7 taakgebieden (zie illustratie).

Zonder deze geo-gegevens kan de overheid haar werk niet doen (wordt geen post verzonden, geen vergunning verleend, geen huis gebouwd, geen weg onderhouden en ga zo maar door).

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over DiS Geo? Stuur dan een mail naar ZON-DF@minbzk.nl