Beleidsvisie Zicht op Nederland

De visie Zicht op Nederland zet uiteen welke beweging noodzakelijk is om de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) door te ontwikkelen tot het toekomstvaste geo-datafundament dat nodig is voor de grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Op die basis kunnen we samen effectief bouwen aan onze leefomgeving.

Nederland staat voor grote opgaven: klimaat, energie, woningbouw, economie, veiligheid, fysieke infrastructuur en de ontwikkeling van het landelijk gebied hebben grote impact op de leefomgeving en vragen ruimte in ons dichtbevolkte land. Die ruimte is schaars, zowel boven als onder de grond.  Voor het maken van verstandige ruimtelijke keuzes is goed zicht op veranderend Nederland nog nooit zó cruciaal geweest. Dat zicht willen we bieden door de geo-informatie zo te organiseren dat deze een samenhangend beeld van de leefomgeving biedt en waarmee tal van aanvullende data kunnen worden verbonden. Deze informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Met deze nieuwe manier van het organiseren van geo-informatie vullen we een belangrijk deel in van het Nederlandse federatieve datastelsel, waar onder de interbestuurlijke datastrategie hard aan wordt gewerkt. We bouwen daarbij voort op de bestaande Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII).

In het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de NGII (DiS Geo) zijn de behoeften geïnventariseerd, ontwikkelrichtingen verkend en ook al een aantal eerste stappen naar meer samenhang in de basisdata gezet. Om de volgende stap naar een NGII-breed, samenhangend en toekomstvast geo-datafundament te zetten, willen we met een programmatische aanpak tot een realisatie in de volle breedte komen.

De visie ‘Zicht op Nederland’ (ZoN) beschrijft de hoofdrichting van die ontwikkelingen en de condities die nodig zijn voor succes. Bij de doorontwikkeling richting dat samenhangend beeld gaat het om het beter op elkaar aansluiten van de bestaande registraties en het toevoegen van data die wel breed relevant zijn maar nu nog niet gedeeld worden. De focus in de visie ligt nu nog geheel op het datafundament. De komende periode wordt deze visie nog aangevuld, zodat hij kan dienen als basis voor een werkagenda voor alle ontwikkelingen in het geo-informatiedomein.