Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistrate Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

De BGT is beschikbaar voor overheden, burgers en bedrijven via PDOK. Iedereen mag gratis en ongelimiteerd gebruikmaken van de gegevens in de BGT.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is wettelijk geregeld.

Wat staat er in de BGT?

De Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland. De volgende objecten uit de openbare ruimte zijn erop vastgelegd:

 • gebouwen: van woonhuizen, kantoren, scholen tot kerken en kastelen
 • wegen: van autosnelwegen en provinciale verbindingswegen tot fiets- en wandelpaden
 • water: van rivieren, meren en kanalen tot sloten en beken
 • groen: van bos, akkerland en gras tot parken en plantsoenen
 • spoorlijnen: het hele spoorwegnetwerk van ProRail
 • kunstwerken: van bruggen en tunnels tot viaducten

De BGT is een grootschalige kaart: hij heeft een schaal van 1:500 tot 1:5000. Dat betekent dat de werkelijkheid er heel gedetailleerd op staat. Tot op 20 cm nauwkeurig.

Waarvoor zijn de gegevens uit de BGT te gebruiken?

De BGT bevat veel details. Dat maakt hem uiterst geschikt:

 • als topografische kaart in plaats van bijvoorbeeld Google Maps
 • als ondergrond voor het weergeven van eigen informatie
 • voor het uitzetten van rij-, wandel-, fiets- of vaarroutes
 • voor het doen van analyses op beleidsterreinen als bevolkingsspreiding of scholendichtheid

De BGT werkt als ‘slim ruitjespapier’: u kunt uw eigen data eraan toevoegen, zodat ze op de kaartondergrond worden geprojecteerd. Zo’n visuele weergave geeft veel meer inzicht dan een rij getallen. 

Verplicht gebruik voor de Nederlandse overheid
Nederlandse overheden (ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten) zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen. Zij gebruiken de BGT bijvoorbeeld voor:

 • het inplannen van groenbeheer
 • het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling
 • het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing
 • het plannen van evacuatieroutes


Gratis gebruik voor burgers en bedrijven
Burgers en bedrijven mogen gratis en ongelimiteerd gebruikmaken van de gegevens in de BGT.

De BGT is beschikbaar via PDOK. Daar kunt u de kaart bekijken en downloaden voor eigen gebruik.

Wie beheert de BGT?

De BGT bestaat uit een groot aantal digitale gebiedskaarten, die allemaal netjes aan elkaar passen. De volgende overheden zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de informatie over hun eigen grondgebied:

 • 388 gemeenten
 • 12 provincies
 • 22 waterschappen
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • het ministerie van Defensie
 • Rijkswaterstaat
 • ProRail

Dit zijn de bronhouders van de BGT.

De bronhouders leveren de informatie over hun gebied aan bij het Kadaster. Dat doen ze volgens gestandaardiseerde afspraken, zodat iedereen met dezelfde definities werkt. Het Kadaster beheert het totale gegevensbestand in één landelijk systeem. Van daaruit zijn de gegevens beschikbaar voor gebruikers, via de website van PDOK. Dit alles gebeurt in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Meer informatie over de BGT-standaarden vindt u op de website van Geonovum.

Meer weten over hoe de BGT gemaakt is?

De totstandkoming van de BGT was een grote operatie. Het heeft veel tijd, geld en moeite gekost om samen met alle partijen - ministeries, Kadaster, provincies en waterschappen, ProRail en gemeentes - een uniforme digitale kaart te ontwikkelen. Maar het is gelukt!
In het digitale magazine leest u hoe er tussen 2008-2017 gewerkt is aan dit omvangrijke project.