Resultaten zelfcontrole BAG 2018

Tussen 1 januari en 1 mei 2019 konden de verantwoordingsrapportages ENSIA BAG 2018 worden ingeleverd bij de toezichthouder BZK via het ENSIA-platform. Veruit de meeste gemeenten zijn erin geslaagd hun rapportage op tijd te leveren.

Een beknopt verslag van de resultaten

Zoals gezegd hebben veruit de meeste gemeenten over het verslagjaar 2018 de verantwoordingsrapportage op tijd ingeleverd. Een enkele gemeente heeft nageleverd.

De toezichthouder heeft alle rapporten bekeken en hierover een globaal oordeel gegeven. Rapporten waarbij een zwarte beoordelingstekst is gegeven, geven geen aanleiding tot verdere actie. Rapporten waarbij een blauwe beoordelingstekst is gegeven, geven aanleiding tot nadere beschouwing van de toezichthouder in samenwerking met Kwaliteitsmanagement Kadaster. De rapporten waarbij een rode beoordelingstekst is gegeven, zijn aanleiding voor de toezichthouder nader contact te leggen met de desbetreffende bronhouders. Deze rapportages zijn vooralsnog voor de toezichthouder niet acceptabel gebleken.

De toezichthouder merkt op, dat er momenteel te veel rapporten zijn geleverd die met een rode beoordeling in de lijst staan. Deze beoordeling heeft in de meeste gevallen niet te maken een lage score op de zelfevaluatie, maar met het niet nakomen van belangrijke verantwoordingsverplichtingen in de rapportage. En dat is op zich jammer te noemen.

De toezichthouder constateert dat de BAG in het administratieve domein redelijk tot goed op orde is, hoewel het aantal bronhouders dat onder de 75%-norm scoort toch wel aanleiding geeft tot enige zorg. Het aandachtveld tijdigheid scoort over de hele linie heen het minst. Het aandachtsveld borging vraagt, zeker met de doorvoering van BAG 2.0, veel aandacht bij de bronhouders.

Het score- en beoordelingsoverzicht treft u hier. De scores en beoordelingen zijn inmiddels vergeleken met de kwaliteitsgegevens die Kadaster heeft van de BAG-bronhouders. De gecombineerde analyse geeft een nog scherper inzicht in de stavaza van de BAG landsbreed. Op basis van de gecombineerde analyse heeft de toezichthouder aan alle bronhouders schriftelijk teruggekoppeld.

De publicatie van de verantwoordingsrapportages treft u hier .

Met vragen over de scores en beoordelingen kunt u terecht bij de toezichthouder.