Zelfcontrole BAG 2018

Met het formeel van kracht worden van de gewijzigde Wet BAG in 2018 wordt ook de zelfcontrole BAG met ingang van 1 juli 2018 een wettelijke verplichting voor gemeentelijke bronhouders BAG. Was meedoen aan ENSIA-BAG in 2017 nog niet verplicht, in 2018 is dat wel het geval.

In 2017 hebben overigens meer dan 90% van alle bronhouders meegedaan aan de zelfcontrole ENSIA-BAG. Dat is een uitstekend resultaat.

Ritme en regelmaat

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks worden ingevuld. Jaarlijks wordt de vragenlijst per 1 juli aan de gemeenten beschikbaar gesteld. En uiterlijk per 31 december zal deze volledig ingevuld moeten worden ingeleverd. Daarna is er nog tot uiterlijk 1 mei van het opvolgende jaar de tijd de volledige bestuursrapportage naar het systeem te uploaden. De rapportage betreft de bestuurlijke verantwoording van het college van B&W horizontaal aan de gemeenteraad en verticaal aan de toezichthouder BZK voor het gevoerde beleid over de BAG.

Met het hiervoor beschreven ritme wordt aangesloten op de reguliere pc-cyclus van de gemeente(n).

ENSIA BAG

Voor de BAG zelfcontrole wordt gebruikt gemaakt van de gereedschappen van ENSIA. Als domein van toezicht functioneert de BAG onder aansturing van BZK/DGBRW/RO/BGI. Het kader wordt gevormd door de Regeling periodiek controle bag en het Kwaliteitskader BAG 2018. Een toelichting op de zelfcontrole is beschikbaar.

Toezicht en kwaliteitsmanagement

Het Kadaster heeft een kwaliteitsdashboard ontwikkeld waarmee de operationele prestaties van gemeenten op het gebied van de BAG worden gemeten. BZK heeft bij Kadaster ook de kwaliteitsmanager(s) BAG gepositioneerd. Deze kwaliteitsmanager dient gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies op het terrein van operationele aangelegenheden BAG.

Met het formele toezicht door BZK langs de lijnen van de zelfcontrole en de operationele monitor door Kadaster ontstaat een unieke combinatie waarmee een breed beeld van het presteren van gemeenten met betrekking tot de BAG wordt gegenereerd.

De vragenlijst ENSIA BAG richt zich met name op de governance van de BAG binnen de gemeente. Zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor een adequaat functionerende BAG ingevuld en worden deze waar nodig onderhouden en geactualiseerd?. Hiermee wordt op governanceniveau een kwaliteitsbeeld geschetst. Met het dashboard bij Kadaster en de kwaliteitsmanager aldaar, kan voor de gemeente een actueel operationeel kwaliteitsbeeld worden geschetst.

Met de combi van de twee beelden heeft de gemeente een breed kwaliteitsbeeld voor de BAG waar zij haar voordeel mee kan doen.

De professionele gemeente

Gemeenten hebben in Nederland van oudsher al een vrij omvangrijke huishouding te bestieren. Met de decentralisaties van de voorbije decennia en zeker die van de laatste paar jaar, is die huishouding alleen maar omvangrijker geworden en zeker ook zwaarder qua inhoud en belang.

Wil de gemeente in control blijven op die huishouding, waaronder ook de zorg voor de BAG, dan zal gezorgd moeten worden voor professioneel bestuur en professionele uitvoering.

Bij het toezicht BAG op basis van de zelfcontrole wordt uitgegaan van een zeker niveau van professionalisering van de gemeente:

  • een adequate administratieve organisatie;
  • een adequaat niveau van interne control/audit;
  • een functionerend systeem van interne/horizontale verantwoording.

BZK wil bij het toezicht BAG de gemeenten benaderen als volwassen organisaties met een adequaat niveau van professionaliteit. Hieraan is ook het systeem van beoordeling gekoppeld. De beoordelingen zijn vastgesteld op voorstel van de gemeenten zelf.