ENSIA: Kwaliteit BAG en BGT blijft op zelfde niveau

De jaarlijkse ENSIA-controle 2021 is afgerond en we delen graag de resultaten. Wat opvalt is dat de scores van de zelfcontroles zich op ongeveer hetzelfde niveau bevinden als in 2020. Er is een aantal projecten succesvol afgerond, maar het sturen op gegevenskwaliteit is nog beperkt mogelijk vanwege het beperkt aantal indicatoren dat gekoppeld is aan de ENSIA-vragenlijsten. 

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en is een jaarlijkse controle op de gegevenskwaliteit van BAG, BGT en BRO door middel van een vragenlijst. De resultaten worden per registratie gepubliceerd in de vorm van overzichtskaarten en score. Ook weegt mee in hoeverre er voor deze onderdelen bestuurlijke verantwoording is afgelegd aan de toezichthouder. De individuele beoordeling is per brief teruggekoppeld aan de bronhouder. De bestuurlijke verantwoordingsrapportages zijn openbaar en dus door iedereen opvraagbaar. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend via toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl

Resultaten van 2021

Bij het analyseren van de vragenlijsten en rapportages valt op aan de 2021-ronde dat de scores van de zelfcontroles zich op ongeveer hetzelfde niveau bevinden als in 2020. De volgende ontwikkelingen zijn zichtbaar:

  • Het gaat goed met de verwerking van BAG-mutaties bij gemeenten. Meer dan 98% geeft aan mutaties binnen vier dagen te verwerken.
  • Bij het tijdig verwerken van definitieve pandgeometrie en terugmeldingen valt nog winst te behalen. Landelijk gaat het om respectievelijk 12.405 en 11.898 overtredingen op peildatum 1 januari 2022 waarbij het verwerken langer duurde dan 6 maanden.
  • Bij het traject ‘vindbaarheid openbare ruimten’ is het aantal fouten sterk teruggebracht. De BAG, BGT en Nationaal Wegenbestand (NWB) zijn consistent gemaakt op de aanwezigheid van openbare ruimten.
  • Voor de BRO lopen er nog geen kwaliteitstrajecten, maar komt er steeds meer aandacht voor kwaliteitszorg.
  • Bij de BAG en BGT heeft 90% van de bronhouders voldoende uren (fte) om kwaliteit te waarborgen. Bij de BRO is dit toegenomen van 60% tot 74% in 2021.
  • Het percentage bronhouders dat eigen beheerprocessen naleeft, is het hoogst bij de BAG (94%), gevolgd door de BGT (79%). Bij de BRO met 44% is er ruimte voor verbetering.
  • Bij de BRO neemt het percentage bronhouders dat periodiek kwaliteit controleert gestaag toe naar 68% in 2021. Bij de BAG is dit 95% en de BGT 88% van de bronhouders.