Doe mee aan onderzoek over woonplaatsbeginsel voor versoepeling BAG Postcodes

In het kader van de postcodes in de BAG werken gemeenten en PostNL samen in de postcodetoekenning. De spelregels zijn afgesproken in een convenant, dat binnenkort vernieuwd wordt. In voorbereiding op het nieuwe convenant willen we graag zicht hebben op de plannen van gemeenten voor de uitgifte van nieuwe woonplaatsen komende jaren. Zo krijgen we beter zicht op de problematiek en kunnen we de uitkomsten meenemen in het convenant. Het eerste aanspreekpunt BAG binnen de gemeenten hebben de vragenlijst ontvangen.

Omdat het convenant afloopt en voor 2024 herzien wordt, is nu het moment aangebroken om de spelregels opnieuw tegen het licht te houden. Er wordt een nieuwe procedure voorgesteld waarbij er soepeler kan worden omgegaan met het toekennen van postcodes.

Woonplaatsbeginsel

Eén van de onderdelen van het convenant is het ‘woonplaatsbeginsel’. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat een eigen unieke viercijferige code maar in één woonplaats kan voorkomen. In het huidige convenant is afgesproken om terughoudend om te gaan met nieuwe woonplaatsen omdat postcodes een bepaalde inhoudelijke logica kennen en dus niet onbeperkt beschikbaar zijn. Ook moet er door gemeenten een vergoeding aan PostNL betaald worden als er gekozen wordt voor nieuwe woonplaatsen. Uitgangspunt is dat postcodes in Nederland zo min mogelijk veranderen. Dit is zowel in het belang van burgers als voor de processen van bedrijven en overheden.

Nieuw voorstel

De verwachting is dat na invoering van het nieuwe convenant (begin 2024) er iets soepeler met het woonplaatsbeginsel omgegaan kan worden, o.a. omdat er meer adressen per postcode-6 (combinatie 4 cijfers en 2 letters) gehanteerd kunnen worden. Daarom wordt er nu een nieuwe procedure voorgesteld, waarbij de mogelijkheden in gecontroleerde vorm ruimer worden:

  1. Als een gemeente een woonplaats wil toevoegen in een gebied waar (na overleg met PostNL) is vastgesteld dat er geen krapte is in uitgeefbare postcodes en er beperkte capaciteit (< 3 dagen werk) nodig is om de wijziging door te voeren, kan een gemeente zonder belemmering of kosten een nieuwe woonplaats aangeven;
  2. Als een gemeente een nieuwe woonplaats wil toevoegen (na overleg met PostNL) en er is geen krapte is in uitgeefbare postcode, maar er is wel meer capaciteit nodig bij PostNL om de wijzigingen door te voeren (> 3 dagen werk), zal er een kostenvergoeding aan de orde zijn;
  3. Als een gemeente een woonplaats wil uitgeven in een gebied waar wel krapte is, vindt er maatwerkoverleg plaats tussen PostNL en gemeenten over alternatieven en oplossingen waarbij indien nodig geëscaleerd kan worden naar VNG en BZK.

Doe mee met de enquête

In voorbereiding op het nieuwe convenant willen we graag zicht hebben op de plannen van gemeenten om de komende jaren nieuwe woonplaatsen uit te geven. Zo krijgen we beter zicht op de problematiek in relatie met de bovengenoemde opties. Door middel van een online enquête wordt geïnventariseerd of en wanneer gemeenten van plan zijn nieuwe woonplaatsen uit te geven. Op 30 augustus is de uitnodiging voor deze enquête gestuurd naar het eerste aanspreekpunt BAG binnen de gemeenten.

Ben jij BAG-coördinator en heb je deze e-mail gemist? Via deze link kun je de enquête invullen: https://forms.gle/mj11o7hy4p6Nysg37. Als je de mail niet hebt ontvangen, geef dan de juiste contactgegevens van het aanspreekpunt BAG door aan de VNG: ggb@vng.nl.