Stel tot 20 januari uw vragen bij de architectuur van de objectenregistratie

Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met de Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. 

Om dit te bereiken worden voorzieningen doorontwikkeld onder architectuur, waardoor het mogelijk wordt om ze als één geheel te gebruiken. In de zomer is de architectuur van DiS Geo gepubliceerd: "geodata als stroom uit het stopcontact". Nu is een architectuurbeschrijving gereed voor review.

De architectuurbeschrijving

In de doorontwikkeling van voorzieningen is het doel om een samenhangende objectenregistratie te vormen: een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. 

Het architectuurdocument beschrijft de principes en vereisten die van toepassing zijn op de inrichting van de voorzieningen. De technische en organisatorische uitwerking van de inrichting (bijvoorbeeld gecentraliseerd of gedistribueerd) is nog niet bepaald. Daarom is de transitie naar de nieuwe situatie in het document nog niet uitgewerkt.

Doel en doelgroep

De architectuur van de voorzieningen beschrijft de richting van de doorontwikkeling generiek en helpt om te komen tot keuzes voor een roadmap scenario. 

De architectuurbeschrijving is bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij de inrichting van de voorzieningen, zoals architecten en informatiemanagers. 

Daarnaast is de architectuurbeschrijving van belang voor de afstemming over de inrichting van de ICT-voorzieningen voor de objectenregistratie met alle belanghebbenden: beleidsverantwoordelijke(n), bronhouders, verstrekker(s), afnemers, beheerders en (software-)leveranciers en andere belanghebbenden.

Hoe meedoen?

Opmerkingen en vragen worden transparant behandeld door gebruik te maken van github. 

De te reviewen versie ("consultatieversie 3 december") van de architectuur staat gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/cv-al-arch-20201203/.

Vragen kunnen worden gesteld door een "melding" of "issue" aan te maken op de volgende pagina: https://github.com/Geonovum/disgeo-arch/issues/. Daar zijn ook alle andere vragen zichtbaar, en gegeven antwoorden.

Reacties tot 20 januari 2021 worden beantwoord en verwerkt in de volgende versie van de architectuurbeschrijving.

Als u nog vragen hebt over meedoen en meedenken, mail dan even naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van 'Architectuur Objectenregistratie'.