Resultaten eerste reviewronde hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie

De reacties op de inhoudelijke contouren van de samenhangende objectenregistratie zijn overwegend positief. Dat blijkt uit de eerste reviewronde van het hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie. Veel van de opmerkingen en suggesties kunnen worden meegenomen in de nu lopende verdere uitwerking door de werkgroep inhoud.

Reacties op het hoofdlijnenrapport

Begin april is het zogenaamde hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie gepubliceerd. In dit document zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie. Iedereen is toen in de gelegenheid gesteld om het hoofdlijnenrapport te reviewen en opmerkingen en suggesties over het rapport en de verdere inhoudelijke uitwerking door te geven aan de werkgroep inhoud. Hiervan hebben een aantal overheidsorganisaties en bedrijven gebruik gemaakt. Op één reactie na was de algehele indruk van het rapport neutraal tot goed.

De reacties op het hoofdlijnenrapport kunnen in verschillende categorieën worden verdeeld:

-          inhoudelijke opmerkingen over onder meer de positionering van technische installaties bij gebouwen, standplaatsen en ligplaatsen, de positionering van nummeraanduidingen in het model, de opname van het objecttype ruimte, de begrenzing van ondergrondse objecten en de aansluiting op netwerkmodellen;

-          opmerkingen over het belang van kaderstellende onderwerpen als historiemodel, aggregatie in relatie tot het onderscheid tussen gegevens en informatieproducten en de feitelijke uitwerking van de scheiding tussen fysieke en functionele objecttypen;

-          suggesties voor het gebruiken van bestaande gegevens voor het vullen van mogelijke nieuwe objecttypen of gegevens (zoals bij toegang, namen van gebouwen en wijken en buurten);

-          tekstuele suggesties voor het verbeteren van de consistentie (zoals het consequent gebruiken van begrippen als functie) of de leesbaarheid (het toevoegen van meer verhelderende voorbeelden);

-          het vragen van aandacht voor de samenhang met andere ontwikkelingen (zoals 3D en de Omgevingswet) of met andere registraties (zoals de BRK, de WOZ en het stelsel van basisregistraties in het algemeen);

-          vragen en opmerkingen over onderwerpen die buiten de scope van het hoofdlijnenrapport over de inhoud van de samenhangende objectenregistratie vallen (zoals over de organisatie van het bronhouderschap, de wijze waarop de objectenregistratie wettelijk gaat worden geregeld, het verkrijgen van bestuurlijk commitment en de transitie vanuit de bestaande situatie).

Op 22 april is middels een Webinar in DiS Online het hoofdlijnenrapport toegelicht als onderdeel van de review. Ook is daar de context van DiS Geo en de beleidsvisie op de samenhangende objectenregistratie geschetst. Dit open Webinar is door meer dan 100 mensen bezocht met een goede gedachtenwisseling.

Logo DiS Geo online

Opvolging

De reviewronde geeft geen aanleiding om de nu gepubliceerde versie van het hoofdlijnenrapport samenhangende objectenregistratie aan te passen. De gemaakte opmerkingen zullen (daar waar relevant) wel worden meegenomen in de verdere uitwerking van de inhoud van de registratie. Deze uitwerking vindt momenteel plaats door of onder aansturing van de werkgroep inhoud. Het is de bedoeling dat dit in de eerste helft van september resulteert in een eerste versie van een conceptueel informatiemodel voor de samenhangende objectenregistratie. In de tussenliggende periode zullen voor verschillende onderwerpen (langs verschillende wegen) nog verzoeken tot het reviewen van tussenresultaten worden gedaan. Opmerkingen die buiten scope zijn voor de werkgroep inhoud worden geadresseerd aan andere onderdelen binnen de organisatie van de samenhangende objectenregistratie of DiS Geo.

De indieners van een reactie op het hoofdlijnenrapport hebben intussen ook persoonlijk een reactie op hun opmerkingen en suggesties ontvangen.

De definitieve versie van het hoofdlijnenrapport vindt u op de site van Geonovum.