Tussentijdse evaluatie pilot ‘Basisvoorziening Beeldmateriaal’

Een van de trajecten binnen DiS Geo is gericht op het gebruik van hetzelfde beeldmateriaal door de hele overheid en mogelijk daarbuiten. Daarbij gaat het in eerste instantie om een jaarlijkse set landsdekkende luchtfoto’s. Één gedeeld beeld van Nederland. Dat is het doel. Bovendien kunnen we een grote efficiëntieslag maken door beeldmateriaal gezamenlijk in te winnen. Ondanks de vele stappen richting samenwerking van de afgelopen jaren vliegen er, mede door de verschillende behoeften van gebruikers, vaak nog steeds meerdere vliegtuigen over hetzelfde stuk land om voor verschillende gebruikers luchtfoto’s te maken. In een deel van het land is dat er nu nog maar één.

Afgelopen jaar is een pilot gestart voor het gezamenlijk en eenmalig inwinnen van luchtfoto’s. Dit gebeurt nu al voor ongeveer 40% van Nederland. Rondom Schiphol en in het gebied Rivierenland-Achterhoek-Twente gebeurt dit in regionale samenwerkingsverbanden. In Zeeland, grote delen van Noord-Brabant en delen van Friesland vindt de eenmalige inwinning plaats door de landelijke samenwerking beeldmateriaal (oranje op het kaartje). De pilot loopt nog en de eerste stappen zijn vorige week geëvalueerd met de deelnemende partijen.

Kaart Nederland met gemarkeerde gebieden waar in 2019 en 2020 gezamenlijk en eenmalig luchtfoto's worden ingewonnen.
Beeld: ©DiS Geo

Uit deze tussentijdse evaluatie is onder andere naar voren gekomen dat het vliegen in kleinere deelgebieden goed werkt en het tempo van inwinnen daardoor is verhoogd. Ook lijkt het mogelijk een productenpakket samen te stellen dat voldoet aan de verschillende eisen van de gebruikers. Wel is er behoefte aan nauwere samenwerking. Vooral voor de opstartfase kwam dit als verbeterpunt naar voren. Een 'bouwkeet' waar snel kon worden afgestemd hebben we in die fase gemist. En nu? Later dit jaar volgt een tweede evaluatiebijeenkomst waarin de volgende productiestappen en de ervaringen van het gebruik van de gezamenlijke luchtfoto's worden geëvalueerd.

Naast de pilot worden in de komende maanden verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd om een aantal onderwerpen rondom de realisatie van een Basisvoorziening Beeldmateriaal verder uit te werken. Naar verwachting wordt dit visietraject kort na de jaarwisseling afgerond zodat hier in 2020 een besluit over kan worden genomen. Dit gebeurt in overleg met de grote overheidsgebruikers en de overheidspartijen die nu een rol spelen in de productie van beeldmateriaal. Als gekozen wordt de Basisvoorziening Beeldmateriaal te realiseren, dan is naar verwachting 2021 nog een overgangsjaar en kan met ingang van 2022 de Basisvoorziening Beeldmateriaal operationeel zijn.