Aanscherping BAG Catalogus 2018: Gebruiksdoel

In de oorspronkelijke Catalogus BAG 2009 kwam de zogenaamde ‘geformaliseerde gebruikswijziging’ voor. Met dit brondocument, opgesteld door medewerkers belast met vergunningsverleningstaken, kon een zonder vergunning gewijzigd gebruiksdoel worden vastgesteld als vergunningsvrije aanpassing, passend binnen de Wabo en het Bouwbesluit. De ‘geformaliseerde gebruikswijziging’ is in aanloop naar 1 juli 2018 geschrapt uit de Catalogus BAG 2018. Signalen van bronhouders uit de uitvoeringspraktijk hebben geleid tot een aanscherping van de registratie van het Gebruiksdoel in de BAG vanuit het ministerie van BZK.

Werkwijze

De volgende werkwijze is daarmee per direct van toepassing:

  • Een vergunde gebruikswijziging wordt geregistreerd in de BAG o.b.v. een omgevingsvergunning;
  • Een bestemmingsplanwijziging wordt niet geregistreerd in de BAG;
  • Een vergunningsvrije gebruikswijziging, voor zover die past binnen de regels van het bestemmingsplan, wordt geregistreerd in de BAG o.b.v. een ambtelijke verklaring (bijv. een bevindingenbrief van de afdeling Vergunningverlening);
  • Een niet-vergunde gebruikswijziging, die niet past binnen de regels van vergunningsvrije bouw en het bestemmingsplan, wordt niet geregistreerd in de BAG.
Op weg naar BAG 2.0
Beeld: IenM