Roadmap Op weg naar BAG 2.0

In 2014 heeft de auditdienst Rijk, de interne auditdienst van de Rijksoverheid, de BAG geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam een aantal aanbevelingen op het gebied van kwaliteit, inhoud, structuur en organisatie van de BAG naar voren.

In 2015 en 2016 zijn de aanbevelingen door het Kadaster, Geonovum en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (thans BZK) uitgewerkt. Dit gebeurde in nauw overleg met het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en andere belanghebbenden van de BAG. 

Op dit moment richten wij ons met onze informatie over BAG 2.0 met name op de bronhouders. De feedback van bronhouders nemen we mee in de informatie specifiek gericht op afnemers. Deze informatie volgt dan ook op een later moment.

Beeld: Ministerie IenM

Wet, Besluit en ministeriële regelingen

Wet BAG

De gewijzigde Wet BAG bevat een overzicht van de objecten die in de BAG bijgehouden worden. Daarnaast gaat de wet in op wie verantwoordelijk is voor het bijhouden en het gebruik van de BAG.

Besluit BAG

Het Besluit BAG, ook wel Algemene maatregel van bestuur genoemd, is een gedetailleerde beschrijving van de wet. Hierin is opgenomen:

  • een overzicht van alle gegevens die bij de objecten bijgehouden moeten worden;
  • de bepalingen over de brondocumenten; 
  • welke gegevens authentiek zijn.

Ministeriële regeling 

De ministeriële regeling is de meest concrete uitleg van de wet. In de regeling wordt verwezen naar de nieuwe Catalogus BAG en de koppelvlakspecificaties. Deze regeling wordt drie maanden voordat de nieuwe BAG ingaat gepubliceerd. Daarnaast komt er in 2018 een ministeriële regeling over de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht. 

Wat houden de wijzigingen in?

De belangrijkste wijzigingen van de BAG gaan over de structuur van de wet- en regelgeving. Zo kan er straks flexibeler ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een wetswijziging hoeft plaats te vinden.

Daarnaast wordt de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen.

Meer informatie over de wijzigingen vindt u op de BAG 2.0-pagina's van de website van het Kadaster.

Wanneer worden de wijzigingen doorgevoerd?

De gewijzigde wet- en regelgeving moet in 2018 in werking treden. De tweede helft van 2017 en het begin van 2018 staan in het teken van (de voorbereidingen van) de implementatie van 'BAG 2.0'.

Na de zomer van 2017 heeft de VNG bij IenM (thans BZK) verzocht om uitstel van de implementatieperiode ivm het uitvoeren van een binnengemeentelijke impactanalyse. De gevolgen voor de planning van BAG 2.0 zullen tussen BAG BAO, VNG, Kadaster en IenM besproken worden in het najaar van 2017. Vervolgens zullen alle bronhouders en stakeholders over het moment van inwerkingtreding en de overgangsperiode geinformeerd worden.

Inmiddels is de impactanalyse gereed en heeft BAG BAO een advies over de nieuwe planning uitgebracht. Naar verwachting zal er voor eind januari 2018 over de nieuwe planning gecommuniceerd kunnen worden.

In 2018 gaat de daadwerkelijke implementatie van de gewijzigde BAG bij de bronhouders, leveranciers en afnemers van start. In onderstaande planning krijgt u een overzicht van de lopende ontwikkelingen, deze zal binnenkort geupdate worden.

Beeld: Ministerie IenM / Kadaster
planning / roadmap BAG 2.0 (onder voorbehoud)

Op de hoogte blijven of meer weten?

Op diverse manieren houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van BAG 2.0.

Bekijk de mogelijkheden op de BAG 2.0-pagina's van de website van het Kadaster.