Instrumenten zelfcontrole BAG en BGT zijn nog in ontwikkeling

In het kader van de wijzigingswet BAG en de wet BGT zal er in het kader van toezicht en handhaving gebruik worden gemaakt van een  zelfevaluatiemethodiek. Hiervoor zijn vragenlijsten in ontwikkeling. De vragenlijsten voor de BAG en BGT zullen ontsloten worden via de zogenaamde ENSIA-systematiek. In dit bericht worden de bronhouders voor de BAG en de BGT geinformeerd over de stand van zaken van de zelfevaluaties en de ontwikkeling van de vragenlijsten.

Stand van zaken vragenlijst zelfevaluatie

De concept vragenlijst voor zelfevaluatie voor de BAG en BGT zijn van deze site verwijderd. De  vragenlijst BAG is momenteel  onderwerp van gesprek tussen VNG, BAG BAO, BZK (ENSIA) en IenM en zal, naar het zich laat aanzien, nog wijzigen ten aanzien van opzet, omvang en inhoud. Op basis daarvan zullen met de betrokkenen van de BGT de gevolgen voor de vragenlijst van de BGT bekeken worden. Indien een definitieve versie beschikbaar is, zal deze weer op de site worden geplaatst en worden alle bronhouders van de BAG en BGT hierover geinformeerd. Naar verwachting is dat medio 2017. Voor zover (nog) gebruik gemaakt wordt van de verwijderde concept vragenlijsten BAG en BGT, wordt er op gewezen dat deze vragenlijsten indicatief van aard zijn, en dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden.

rotterdam
Beeld: ministerie IenM