Op weg naar BAG 2.0: concept vragenlijst zelfcontrole

Op 12 oktober 2016 vond in de Mariënhof in Amersfoort de bijeenkomst “Op weg naar BAG 2.0” plaats , georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kadaster en het BAG BAO (BAG Bronhouders en Afnemers Overleg). Het doel was om personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, registratie en gebruik van de BAG te informeren over de wijzigingen in de wet- en regelgeving. En daarnaast om het gesprek aan te gaan en reacties te ontvangen over de lopende ontwikkelingen. Een van de onderwerpen die ter sprake kwam was de ontwikkeling van een zelfcontrole instrument in het kader van toezicht op de BAG.

Naar een nieuwe zelfcontrolesystematiek voor de BAG

In de workshop ‘Naar een nieuwe zelfcontrolesystematiek’ ging IenM in op de ontwikkelingen in het nieuwe instrument dat momenteel ontwikkeld wordt. Het zelfcontrole-instrument wordt na de beschouwingen van de ADR in de evaluatie van de BAG de opvolger van de beheerinspecties van de BAG.  Deze zelfcontrole dient zowel als horizontale (binnen de gemeente) als verticale (naar de toezichthouder) verantwoording over de kwaliteit van de BAG. De vragenlijst voor de BAG wordt opgenomen in de ENSIA [1]-systematiek. In 2016 wordt er met een beperkt aantal gemeenten een pilot uitgevoerd om de methodiek, en de vragenlijst zelf, te testen. In 2017 zal, na een evaluatie, een proces ingericht worden met alle bronhouders. In de workshop is er ingegaan op de vragen die bij de bronhouders leven omtrent dit onderwerp.

Op veler verzoek heeft IenM nu besloten om de conceptvragenlijst BAG in Microsoft Excel-formaat te publiceren. Gemeenten kunnen zo een indruk krijgen over wat er voor volgend jaar op hen afkomt. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het nog een conceptvragenlijst is. Er kan nog een hoop veranderen na evaluatie van de pilot.

[1] ENSIA: Eenduidige Normatiek Single Information Audit

Bijeenkomst Op weg naar BAG 2.0

Ontwikkeling vragenlijsten

De concept vragenlijst voor zelfevaluatie voor de BAG en BGT zijn van deze site verwijderd. De  vragenlijst BAG is momenteel  onderwerp van gesprek tussen VNG, BAG BAO, BZK (ENSIA) en IenM en zal, naar het zich laat aanzien, nog wijzigen ten aanzien van opzet, omvang en inhoud. Op basis daarvan zullen met de betrokkenen van de BGT de gevolgen voor de vragenlijst van de BGT bekeken worden. Indien een definitieve versie beschikbaar is, zal deze weer op de site worden geplaatst en worden alle bronhouders van de BAG en BGT hierover geinformeerd. Naar verwachting is dat medio 2017. Voor zover (nog) gebruik gemaakt wordt van de verwijderde concept vragenlijsten BAG en BGT, wordt er op gewezen dat deze vragenlijsten indicatief van aard zijn, en dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden