Contouren kwaliteitszorg BAG voor de interimperiode

Het BAG Bronhouders en Afnemersoverleg (BAG BAO) en het ministerie van IenM hebben 28 september 2015 alle gemeenten een brief gestuurd over de invulling van de kwaliteitszorg in de interimperiode tot de nieuwe wet- en regelgeving BAG van kracht wordt.

Het uitgangspunt blijft nadrukkelijk dat de colleges van B&W verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van de basisregistratie, in het belang van een betrouwbare en uniforme registratie voor alle afnemers van de BAG. Formeel zal de nieuwe inrichting van de kwaliteitszorg, toezicht en handhaving (KTH) op de BAG van kracht worden
wanneer de nieuwe wet- en regelgeving van kracht wordt (verwachting inwerkingtreding 1 januari 2018). Maar de gemeenten wordt gevraagd om de kwaliteit van de BAG op
een juiste wijze te blijven borgen binnen de gemeenten, ook in de voorliggende interimperiode, tussen de huidige werkwijze met inspecties en de nieuwe inrichting van kwaliteitszorg, toezicht en handhaving.

Gebouwen Amsterdam aan het IJ