Wijziging ministeriële Regeling BAG-inspecties

Door de Audit Dienst Rijk (ADR) is begin 2014 een evaluatieonderzoek opgeleverd over het functioneren en de doeltreffendheid van de Wet BAG. Het onderdeel toezicht en handhaving – de periodieke controles – is in deze evaluatie meegenomen. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de controles (via de BAG-beheerinspecties) momenteel niet adequaat zijn. In de reactie van de minister op het evaluatierapport van 25 april 2014 is deze conclusie overgenomen en is aangegeven dat er gewerkt wordt aan de invoering van een modern en adequaat instrumentarium (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 926, nr. 1).

Aanpassing regeling

Dit nieuwe instrumentarium krijgt zijn beslag bij de herziening van de Wet BAG, die naar verwachting vanaf 2017 van kracht kan worden. Voor de tussentijd – de tweede inspectiecyclus over de periode 2015 tot en met 2017 – vinden enkele aanpassingen op basis van de vigerende Wet BAG plaats. Deze aangepaste regeling (met terugwerkende kracht per 1 januari 2015) voorziet daarin. Vooruitlopend op de toekomstige nieuwe systematiek worden de eisen aan bedrijven die de controles uitvoeren ‘bevroren’ om meerkosten in de vorm van nieuwe investeringen ten behoeve van accreditatie te voorkomen. Daarbij wordt voorkomen dat de markttoegang wordt afgesloten, er blijft ruimte voor nieuwkomers.

BAG-inspecties

Conform de brief die aan de bronhouders gezonden is zal het ministerie niet meer sturen op de nakoming van de huidige inspectieplicht. Echter het ministerie van IenM en het BAGBAO zullen ook in de interimperiode tot de nieuwe wet- en regelgeving van kracht is de kwaliteit van de BAG met een nieuw kwaliteitsinstrumentarium blijven volgen. Naar verwachting zal hier voor de zomer nader over gecommuniceerd worden. Het blijft overigens voor de bronhouders mogelijk op basis van de wet BAG en bovengenoemde aangepaste inspectieregeling de reguliere BAG-beheer of herinspecties uit te laten voeren.

De brief over de BAG-inspecties die aan de bronhouders is gestuurd omtrent de inrichting van de kwaliteitszorg is hieronder opgenomen.

De link naar de gewijzigde regeling omtrent de BAG-inspecties vindt u hiernaast.

Meer informatie over BAG-inspecties: mail baginspecties@minienm.nl

skyline
Beeld: ministerie IenM