BAG BAO adviseert de minister van IenM over vervolg evaluatie BAG

De adviezen van de werkgroepen naar aanleiding van de evaluatie van de wet BAG voor doorontwikkeling van de BAG zijn begin 2015 afgerond.Het BAG BAO heeft over deze werkgroepadviezen een integraal advies uitgebracht, en dit advies tezamen met de afzonderlijke werkgroeprapporten, op 20 februari verzonden aan de minister van IenM. Er is bij de betrokken stakeholders veel overeenstemming over de adviezen. Dit bleek ook uit de bijeenkomst die met een vertegenwoordiging van de stakeholders is georganiseerd onder de noemer “Blik op de BAG 2015 en verder”.

Uitwerking adviezen

Het ministerie werkt de adviezen nu uit tot concrete voorstellen en maatregelen. Hiertoe start een traject om de wet- en regelgeving te wijzigen (voorbereiding vanaf tweede kwartaal 2015, naar verwachting besluitvorming en in werkingtreding in 2017).

Als eerste maatregel heeft de minister besloten niet meer te sturen op de BAG-beheerinspecties in de huidige vorm, maar wordt er wel een start gemaakt met de inrichting van de kwaliteitszorg en toezicht voor de interimperiode. Voor de zomer worden de Tweede Kamer, de bronhouders en de andere stakeholders hierover geïnformeerd. Daarnaast wordt de inrichting van de governance (in samenhang met de BGT) opnieuw bekeken. Bovendien wordt er met het BAG BAO en Kadaster gestart met andere zaken in het kader van de doorontwikkeling van de BAG, zoals het uitvoeren van een selectie van de prioritaire gebruikerswensen.

Samenvatting adviezen

Samengevat is de kern van de adviezen:

  • De governance dient meer gebundeld te worden met de andere basisregistraties in het geo-informatiedomein, te beginnen met de basisregistratie grootschalige topografie (BGT);
  •  Voor de kwaliteitszorg en toezicht en handhaving wordt voorgesteld niet meer te sturen op naleving van de huidige niet doelmatige en doeltreffende beheerinspecties, maar aan de slag te gaan met de inrichting van integrale kwaliteitszorg gericht op de effecten in de praktijk en de inrichting van risicogericht toezicht.
  •  De wet BAG dient compact en robuust ingericht te worden;
  • De inhoud van de BAG blijft zo veel mogelijk stabiel, voor de langere termijn wordt met de stelselpartners naar eventuele uitbreiding van de inhoud van de BAG gekeken;
  • Voor bevordering van het brede gebruik van de BAG binnen de overheid en de maatschappij zijn diverse instrumenten verkend, welke inzetbaar zijn afhankelijk van prioriteitsstelling en beschikbare middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om aandacht voor gebruik van basisregistraties (en doorwerking in de keten) te vragen bij de Nationaal Commissaris Digitale Overheid;
  • Om bij ontwikkeling van nieuwe of te wijzigen wet- en regelgeving zoveel mogelijk gebruik te maken van definities uit de basisregistraties en koppelingen met de basisregistraties, en waar mogelijk harmonisatie na te streven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u via de hiernaast opgenomen links.

Indien u vragen heeft over dit proces of het vervolg kunt u terecht bij:

-          Het ministerie van IenM via de postbus Blik op de BAG: blikopdeBAG@minienm.nl

-          Het secretariaat van het BAG BAO bij het Kadaster: bagbao@kadaster.nl

Gebouwen
Beeld: Ministerie IenM