Tijdelijke bevriezing BAG-inspecties

De evaluatie van de Wet BAG heeft in de loop van 2014 veel in beweging gebracht. Vier werkgroepen zijn in opdracht van IenM aan het werk gegaan om de evaluatieresultaten en de hieraan gekoppelde aanbevelingen om te zetten in concrete voorstellen om de wet en de organisatie van de BAG weer toekomstvast te maken.

De BAG-inspecties

De evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat de inspecties in de huidige vorm niet het ideale toezichtinstrument vormen. De minister heeft in haar beleidsreactie op de evaluatie aangegeven dat zij op korte termijn maatregelen wil treffen om het instrumentarium voor toezicht om te vormen. Het is de bedoeling dat het aangepaste instrumentarium zich duidelijker richt op kwaliteit en risico's.

Voor de BAG staat de ontwikkeling en implementatie van het verbeterde instrumentarium vooralsnog voor 2015 op de rol. Deze ontwikkeling zal simultaan oplopen met de ontwikkeling en implementatie van het te ontwikkelen toezichtinstrumentarium voor de BGT.

Bevriezing

Officieel loopt de eerste inspectiecyclus op 31 december 2014 af. Alle gemeenten zouden op die datum ten minste de eerste initiƫle inspectie uitgevoerd moeten hebben. Dat dit niet het geval is, is reeds lang duidelijk. Meer dan honderd gemeenten hebben op de genoemde datum nog niet aan hun inspectie-verplichtingen voldaan.

Op dit moment wordt besluitvorming voorbereid over de toekomst van het toezichtinstrumentarium BAG. Eind januari of begin februari mag verwacht worden dat de ministeriƫle besluitvorming kan worden afgerond. Voor de tijd dat besluitvormingstraject loopt heeft het departement een bevriezing voor de inspecties afgekondigd. Dit is per brief aan alle gemeenten bekend gemaakt. Aangeraden wordt in de vriesperiode geen inspecties of herinspecties uit te voeren.

Zodra de besluitvorming van de minister afgerond is, wordt dit meteen - inclusief de voorziene gevolgen - per brief aan alle gemeenten bekend gemaakt.