Aanpak BAG-inspecties gewijzigd per 15 mei 2014

Het is al langere tijd bekend dat veel gemeenten moeite hebben om door de beheerinspectie van de BAG-administratie te komen. Zo'n drie op de vier gemeenten moet de inspectie laten volgen door een herinspectie. Het BAG BAO en IenM hebben maatregelen genomen zodat meer gemeenten voor de inspectie kunnen slagen. De uitkomsten van de evaluatie Wet BAG hebben hier een grote rol bij gespeeld. De kwaliteit van de BAG blijft voorop staan.

Nieuw duidingsdocument

Het inspectie-instrumentarium bestaat uit twee onderdelen. Het eerste en belangrijkste deel wordt gevormd door het protocol (v 0.44). In dit protocol staan de toetsnormen beschreven; ofwel de maatlat waar langs de gemeentelijke BAG-admininstratie wordt afgezet. Naast het protocol kennen we het duidingsdocument. In dit document worden richtlijnen gegeven over de interpretatie van en de omgang met de toetsnormen uit het protocol. Met een advies van BAG BAO heeft IenM een aangepast duidingsdocument vastgesteld. Er is expliciet voor gekozen geen aanpassingen in het protocol zelf door te voeren.

De aanpassingen in het duidingsdocument geven de inspecteur meer mogelijkheden om toetselementen niet direct af te keuren. Vaker is er nu de kans om 'neen, maar..'in te vullen. Uiteraard zijn de 'neen, maar..'-mogelijkheden wel aan voorwaarden gebonden. Meer en uitgebreidere informatie over het aangepaste duidingsdocument is te lezen op de speciale pagina Duidingsdocument 2014.

Worden nu nog drie op de vier gemeenten doorverwezen naar een herinspectie; met het aangepaste duidingsdocument zal dit minimaal moeten halveren om het inspectieproces beheersbaar te kunnen houden. Als hierbij ook nog in ogenschouw wordt genomen dat heel veel gemeenten zich niet aan de uitvoeringsplanning voor de inspecties houden, dan wordt duidelijk dat er voor de tweede helft van 2014 nog een enorme uitdaging ligt. Alle gemeenten dienen juiterlijk 31 december 2014 een inspectie BAG te hebben ondergaan, dat is een wettelijke plicht. Van de 403 gemeenten zijn op moment van dit bericht ongeveer 130 definitieve inspectierapporten overgelegd. BAG BAO en IenM overleggen met elkaar om gemeenten te stimuleren tijdig aan de inspectieverplichtingen te voldoen.